2. számú melléklet - On premise vagy in house módon bevezetett (saját, helybeni telepítésű) üzleti infokommunikációs rendszerekkel, alkalmazásokkal szemben támasztott követelmények

Általános követelménylista

1.   A követelménylista céljáról

Jelen követelménylista (mint a GINOP 3.2.2 felhívás ’Helyben telepített saját szoftver bevezetése’ célterületének szakmai melléklete) meghatározza azokat a minimális képességeket (funkciókat és azokhoz  rögzített  követelményeket)  és  informatikai  követelményeket,  amelyeket  a  támogatási kérelem során bevezetett alkalmazásoknak teljesíteniük kell.

2.   Általános követelmények

A   GINOP   3.2.2   támogatás   igénybevételével   használatba   vett   moduloknak   és   rendszereknek általánosan és egységesen meg kell felelniük az alábbi táblázatban szereplő, „Kötelezően teljesítendő követelmény” feltételeknek.

3.   Útmutató a dokumentumhoz

Az egyes funkcionális célterületekre vonatkozó követelmények teljesítését a támogatási kérelem aláírásával és beadásával vállalja a kedvezményezett, és azok teljesítését a kifizetés előtt továbbá a fenntartási időszakban a Közreműködő Szervezet ellenőrzi a táblázatban bemutatott módon.

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

 

Az ellenőrzés módszere

A VÁLLALKOZÁS ÁLTAL KÉPVISELT ÉRTÉKEK, ILLETVE ALAP-INFORMÁCIÓK MEGJELENÍTÉSE

1.    DOKUMENTÁLTSÁG

Célja, hogy a modulok használatához és üzemeltetéséhez szükséges tudásanyag egy helyen, bármikor elérhető legyen a vállalkozás számára.

Legalább  a  következő dokumentumoknak rendelkezésre kell állnia magyar vagy angol nyelven:

 • üzemeltetői (telepítési) kézikönyvek és;
 • felhasználói kézikönyvek;

Az ellenőrzés időpontjában a kézikönyveknek bemutatható állapotban kell rendelkezésre állni elektronikus vagy nyomtatott formában. A dokumentumoknak az aktuális verziószámú modulhoz kell kapcsolódni, amelyet a dokumentáció és a modul verziószámának egyezősége kell igazoljon.

2.    FENNTARTHATÓSÁG, TERMÉKTÁMOGATÁS

Célja a vállalkozás működési biztonságának fenntartása azáltal, hogy a használt modulokkal kapcsolatos problémák megoldásra, valamint a használat közben napvilágra kerülő hibák javításra kerülnek.

A követelmény szoros kapcsolatban áll a törvényi megfelelőség biztosításának követelményével is.

Ide tartozik az adott funkcionális célterületet reprezentáló alkalmazás verziókezelést támogató képessége.

Legalább  egy  éves  támogatás  és/vagy  követési  szerződés meglétének igazolása.

Terméktámogatás biztosítása legalább a fenntartási időszak végéig.

3.    TÖRVÉNYI MEGFELELŐSÉG

Célja   a    mindenkori   hazai   törvényi   megfelelőség biztosítása.

A rendszerhez létezzenek szállítói nyilatkozatok, hogy

az megfeleljen a hazai törvényi előírásoknak.

Szállítói nyilatkozatok ellenőrzése.

4.    INTEGRÁLTSÁG

Célja a munkavégzés, munkahatékonyság támogatása, duplikált adattárolás elkerülése.

A rendszer legyen integrált a cégnél már megtalálható vagy az egyidőben bevezetésre kerülő többi vállalatirányítási modullal, ill. egyéb rendszerekkel.

A bevezetett modul integráltságának ellenőrzése, oly módon, hogy a modulba berögzített adat, más meglévő modul számára is elérhető.

Pl.: Minden modulból látszódó ügyféltörzs vagy egyéb háttéradat megtekintése, egy módosítás átvezetésének az ellenőrzése.

5.    NAPLÓZÁS

Célja a változások, változtatások nyomon követhetőségének biztosítása, az adatbiztonság fokozása.

A rendszer naplózza a benne lezajló eseményeket, adatváltoztatásokat az alapvető üzleti folyamatokra vonatkozóan.

Naplózás megtekintése on-line módon az aktív üzleti évben és archív módban az alkalmazás fenntartási időszakban.

 

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

 

Az ellenőrzés módszere

6.    KÉPZÉS

Célja, a rendszer használatához szükséges tudás biztosítása.

A bevezetés során a megfelelő személyek jelenléti képzésen vagy távoktatáson kapják meg a rendszer használatához szükséges ismereteket.

Történjen meg legalább egy a vállalkozás alkalmazásában álló személy képzése.

Oktatási      és      vizsga       jegyzőkönyvek      vagy      e-learning

regisztrációk, teljesítések ellenőrzése.

Az ellenőrzés során a rendszer bemutatásán legalább egy, a vállalkozás alkalmazásában álló személy vegyen részt.

7.    JOGOSULTSÁG-KEZELÉS

A rendszer alkalmazzon jogosultságkezelést a felhasználók azonosításával és a különböző funkciók elérhetőségének jogosultsághoz rendelésével.

A rendszer megtekintése legalább két különböző jogosultsági szinttel rendelkező felhasználóval, akik különböző felületet, különböző funkciókat érnek el.

8.    REFERENCIA

A szállítóval szemben támasztott ezen követelmények célja az ügyfél biztonságának növelése.

A bevezetendő alkalmazás szállítójának legyen legalább

3  darab  produktívan  működő  referenciája  az  adott funkcionális célterületen / modul tekintetében.

Szállítói nyilatkozat ellenőrzése, amely tartalmazza a 3 működő referencia igazolását, a referenciát működtető cég elérhetőségét és kapcsolattartóját. A 3 darab referencia a GINOP 3.2.1 projektben létrehozott voucher rendszerben megtalálható (minősített) infokommunikációs üzleti megoldás, rendszer megrendelése esetén biztosan fennáll, ezért abban az esetben ott ellenőrizhető (nem kell feltétlenül külön nyilatkozat).

9.    MAGYAR VAGY ANGOL NYELVŰ SZOFTVERVERZIÓ

Az alkalmazás magyar vagy angol nyelven (is) fut.

10. ADATMENTÉS

A    rendszer    legyen     alkalmas     biztonsági     mentés végrehajtására az adatok biztonsága érdekében.

Biztonsági mentési funkció működésének bemutatása.

11. TÁVOLI ELÉRÉS

A  rendszerhez  való  távoli  hozzáférés  biztosítása  a szükséges funkcionalitások tekintetében.

Felhasználói felületen történő tranzakció elindítása távolról.

12. HIBABEJELENTÉS DOKUMENTÁLTSÁGA

On-line   visszajelzések   (hibabejelentés,   felhasználói vélemények, stb.) kezelése.

On-line hibabejelentő felület bemutatása.

13.   BEVEZETETT    RENDSZEREK    ADATTÖLTÖTTSÉGE    ÉS    VALÓS HASZNÁLATA

A projekt csak akkor tekinthető fizikailag befejezettnek, ha a Kedvezményezett a funkcionális területeket már legalább heti gyakorisággal ténylegesen használja . Ez alól kivételt képeznek azon funkcionális területek, ahol csak a gazdasági év indulásával kerül sor a rendszer használatára azok működési logikájából fakadóan.

Felhasználói felületen a releváns gazdasági évben működő rendszer (kedvezményezett vállalkozás valós üzleti és egyéb adataival való) töltöttségének és a vállalkozás alkalmazottai vagy vezetői által valós (legalább heti szintű) használatának ellenőrzése távolról.

 

1. Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció

1. A követelménylista céljáról

Jelen követelménylista (mint a GINOP 3.2.2 felhívás ’Helyben telepített saját szoftver bevezetése’ célterületének szakmai melléklete) meghatározza azokat a minimális képességeket (funkciókat és azokhoz rögzített követelményeket), amelyeket egy vállalati értékesítési, CRM rendszernek tartalmaznia kell, abban az esetben, ha az támogatásból kerül megvalósításra.

2. Az értékesítési rendszerről

Az értékesítési rendszer ebben az esetben egy integrált, ügyfél központú, a vállalat szervezeti felépítéséhez illeszkedő, annak belső, értékesítési folyamatait támogató rendszert értünk.

Az értékesítési rendszer céljai:

 • Értékesítési és/vagy ügyfélszolgálati folyamatok támogatása;
 • Hatékonyság növelés;
 • Ügyfél elégedettség növelése.

 

 

3. Útmutató a dokumentumhoz

 

 

A  következő  táblázat   soraiban  az  egyes  funkciók  meghatározása  található.  Ezen  funkcionális célterületre vonatkozó követelmények teljesítését a támogatási kérelem aláírásával és beadásával vállalja a kedvezményezett, és azok teljesítését a kifizetés előtt továbbá a fenntartási időszakban a Közreműködő Szervezet ellenőrzi a táblázatban bemutatott módon.

Ezen funkcionális célterületre vonatkozó összes szempont teljesítése kötelező.

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

Az ellenőrzés módszere

 

 

KÖTELEZŐ SZEMPONTOK

 

 

ÉRTÉKESÍTÉS HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE

 

1.    KAMPÁNYMENEDZSMENT ALAPOK

Célja   a   közvetlen   értékesítés   és   a   rendezvény szervezési feladatok támogatása.

A    rendszer     tegye     lehetővé     direkt    marketing kampányok előkészítését és menedzselését.

A rendszernek tudnia kell:

 • Célközönséget           leválogatnia           adott paraméterek szerint és lehetővé kell tennie az     eredmény     exportálását    a     további felhasználásokhoz;
 • A kapott visszajelzések kezelését a későbbi elemzések feldolgozásának céljából (megkeresés eredménye).
  • Egy egyedi paraméterek alapján leválogatott célközönség halmaz megtekintése.

 

 • Egy     korábbi      kampány      eredményeinek lekérdezése a rendszerből.

 

2.    ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMATOK TÁMOGATÁSA Célja    az     egyszerűbb,     hatékonyabb     értékesítést

támogató munkavégzés lehetővé tétele.

A rendszer támogassa az értékesítők munkáját az adott, teljes értékesítési folyamatra vonatkozóan:

Ajánlat -> Rendelés -> Szállítás -> Számlázás

Az   értékesítési   bizonylatok   adatait   csak   egyszer kelljen bevinni a rendszerbe, az egymást követő bizonylatok az előzőekből logikailag származtathatóak legyenek. A rendszer emellett tegye lehetővé az alábbiakat:

 • Gyártásból   érkező   előrejelzések   kezelése (amennyiben a cég rendelkezik gyártási modullal);
 • Potenciális értékesítési lehetőségek kezelése és nyomon követése, kereskedelmi feladatok támogatása;
 • Ajánlatkészítés támogatása;
  • Ajánlati    árazás,    többszintű    kedvezmény rendszer kezelésének biztosítása több szinten;
   • Egy értékesítési folyamat, ahol a megelőző bizonylatok már tartalmazzák a korábban bevitt releváns adatokat.
 

 

ÜGYFÉLELÉGEDETTSÉG NÖVELÉSE

 

3.    KEDVEZMÉNY-KEZELÉS

Célja értékesítési oldalon a folyamatok gyorsítása, az értékesítők munkájának támogatása, az ügyfelek rugalmas kiszolgálásának elősegítése, ügyfél- elégedettség ügyfélmegtartási arány növelése.

A rendszernek alkalmasnak kell lennie a kedvezmény-

rendszerek és azok kombinációinak kezelésére:

Egy         tetszőlegesen         választott          kedvezmény struktúrájának bemutatása.

Legalább két kedvezményfajta kezelése:

 • Mennyiségi kedvezmények,
 • Egyedi árak,
 • Értékhatárhoz kötődő kedvezmények
 • Időszaki kedvezmények.

 

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

Az ellenőrzés módszere

 

 • Mennyiségi kedvezmények
 • Egyedi árak
 • Értékhatárhoz kötődő kedvezmények
 • Időszaki kedvezmények

 

 

4.    ÜGYFÉLKEZELÉS TÁMOGATÁSA

Célja a jobb ügyfélkapcsolatok támogatása.

A rendszer tegye lehetővé az ügyféllel történt kapcsolatfelvételek folyamatszemléletű dokumentálását (pl. ticketing), visszakereshetőségét, szempontok megadását, előre beépített riportok segítségével.

 • 3  ügyfél  élettörténetének  a  megtekintése különös tekintettel arra, hogy:

o  Mikor történt kapcsolatfelvétel;

o  Mi volt a kapcsolatfelvétel témája;

o  Mi volt a kapcsolatfelvétel tartalma.

 

5.    REKLAMÁCIÓKEZELÉS

Célja az ügyfél-elégedettség növelése az ügyfél által jelzett problémák eredményes kezelése révén.

A rendszer tegye lehetővé az ügyfél által jelzett problémák rögzítését és azok elemzését, szükség esetén a problémák – nem feltétlenül automatikus – eszkalációját.

 • Egy       reklamációs       és/vagy       eszkalációs folyamat megtekintése a rendszerben.

 

ALAPFUNKCIÓK

 

6.    ÜGYFÉL TÖRZSADATOK KEZELÉSE

Célja a működési hatékonyság növelése, egységes törzsadat állomány kialakításának támogatása.

A rendszer tegye lehetővé ügyfél törzsadatok rögzítését és automatikus betöltését külső adatbázisból az egységes törzsadat-táblába egyedi kulcsok alapján.

Az ügyfél törzsadatoknak tartalmaznia kell:

 • Egyedi azonosító;
 • Ügyfél neve;
 • Kapcsolattartók;
 • Címek (Számlázási, szállítási);
  • Egyedi   ügyfél   jellemzők   rögzítésének   a lehetőségét.
   • 3   ügyfél   törzsadatainak   a   megtekintése, legalább a funkcionálisan megkövetelt adattartalom meglétének az ellenőrzése.
 

 

7.    FRONT OFFICE TÁMOGATÁS

Célja az ügyfelekkel való megfelelő kommunikáció kialakítása.

A megoldás tegye lehetővé az alábbi üzenetküldési vagy kommunikációs módok közül legalább kettő kezelését:

 • hangátvitel,
 • web chat,
 • email,
 • IVR (interactive voice response),
 • sms.
  • Legalább        két        üzenetküldési        vagy kommunikációs mód  bemutatása  a megoldás kapcsán.
 

 

2. Gyártási terület funkcionális specifikáció

1. A követelménylista céljáról

Jelen követelménylista (mint a GINOP 3.2.2 felhívás ’Helyben telepített saját szoftver bevezetése’ célterületének szakmai melléklete) meghatározza azokat a minimális képességeket (funkciókat és azokhoz rögzített követelményeket), amelyeket egy gyártási rendszernek tartalmaznia kell, abban az esetben, ha az támogatásból kerül megvalósításra.

2. A gyártási rendszerekről

A gyártási rendszer ebben az esetben egy olyan szoftvert, szoftver-komponenst jelent, amely alkalmas arra, hogy:

 • Segítse az alacsony alapanyag és/vagy félkész termék, illetve áru raktárkészlet-szint tartását;
 • Segítse az átfutási idők csökkentését;
  • Alacsonyabb    munkaerő    ráfordítással     optimalizálja     a     szükséges    emberi    erőforrások mennyiségét.

 

3. Útmutató a dokumentumhoz

A  következő  táblázat   soraiban  az  egyes  funkciók  meghatározása  található.  Ezen  funkcionális célterületre vonatkozó követelmények teljesítését a támogatási kérelem aláírásával és beadásával vállalja a kedvezményezett, és azok teljesítését a kifizetés előtt továbbá a fenntartási időszakban a Közreműködő Szervezet ellenőrzi a táblázatban bemutatott módon.

Ezen funkcionális célterületre vonatkozó összes szempont teljesítése kötelező.

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

Az ellenőrzés módszere

 

 

KÖTELEZŐ SZEMPONTOK

 

 

RAKTÁRKÉSZLET OPTIMALIZÁLÁS

 

1.    SZÜKSÉGLET       SZÁMÍTÁS       /      BESZERZÉSI

ELŐREJELZÉSEK

Célja   a   készletérték   minimalizálása,   valamint   a

készletforgás felgyorsításának elősegítése.

A rendszer tegye lehetővé a szükséges készletszintek figyelését  a  gyártási  prognózisok  és  a  félkész termékek alapanyag szükségleteinek figyelembe vételével, valamint legyen lehetőség a készletszintekhez kapcsolódó automatikus figyelmeztetések megadására.

 • Anyag szükségletek foglalásának ellenőrzése.

 

2.      GYÁRTÁSI RENDELÉSEK

Célja   a   hatékonyság,   tervezhetőség   növelése,   a raktárkészletek csökkentése.

A rendszer tegye lehetővé gyártási rendelések előre történő rögzítését.

 • Gyártási rendelés rögzítése a rendszerben.

 

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS

 

3.    GYÁRTÁSÜTEMEZÉS

A rendszer tegye lehetővé a gyártások ütemezését. A rendszer tegyen javaslatot a gyártási folyamatok sorrendiségére, az egymást követő gyártások prioritására, munka és erőforrás szükségletére.

Vegye  figyelembe a  technológiai  sorrendi korlátozások kezelését.

 • Gyártási   ütemezés   megtekintése,   ahol   a gyártási ütemezés figyelembe veszi:

o  a gyártási folyamatok prioritását,

o  a technológiai sorrendi korlátozásokat,

o  az erőforrások optimális kihasználását.

 

4.    HULLADÉKKEZELÉS

Célja a gyártási folyamat során keletkezett hulladék megfelelő kezelése a későbbi kimutatásokhoz, a folyamatok optimalizálásához való felhasználhatóság megkönnyítése érdekében.

A rendszer tegye lehetővé a hulladék kezelését mind készlet, mind kimutatási szinten

 • Egy   gyártási   folyamat   során   keletkezett hulladék kezelésének megtekintése, hulladékkal        kapcsolatos        információk

lekérdezése a rendszerből.

 

5.    MINŐSÉGELLENŐRZÉS TÁMOGATÁSA

Célja a termék minőségének növelése.

A rendszer tegye lehetővé a minőség-ellenőrzési módszertan rögzítését és a mérési eredmények eltárolását.

 • Eltérő   technológiához   tartozó   ellenőrzési módszertan és a tárolt eredmények megtekinthetősége.

 

6.    SELEJTKEZELÉS

Célja a gyártási folyamat során keletkezett selejt mennyiségének optimálása ehhez kapcsolódó kimutatások készítése, a gyártási eljárások fejlesztésének elősegítésére.

A rendszer tegye lehetővé a gyártási selejt kezelését mind készlet, mind kimutatási szinten.

 • Egy   adott   gyártási   selejttel   kapcsolatos

kimutatás(ok) lekérdezése a rendszerből.

 

ALAPFUNKCIÓK

 

7.    GYÁRTÁSI SZÁM/SARZS SZÁM KEZELÉSE

Célja a raktári készletek, gyártott termékek nyomon

 • Egy gyártási vagy sarzs számmal rendelkező

termék kartonjának a bemutatása.

 

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

Az ellenőrzés módszere

 

követhetőségének    elősegítése,    a    szavatossággal

rendelkező tételek felhasználásának optimalizálása.

A rendszer tegye lehetővé sarzs és gyártási számok generálását automatikus és/vagy manuális módon, majd az egyedi azonosító számok nyomon követését.

Sarzs, más néven köteg szám – több, egy gyártásból beérkező cikk együttes azonosítását szolgálja

Gyártási szám – cikkenként különböző, egyedi azonosítást tesz lehetővé

 

 

8.    ALAPANYAGOK KEZELÉSE

Célja  a  késztermék  alapanyag  szükségletének rögzítése és kezelése.

A rendszer biztosítson lehetőséget az egyes késztermékek előállításához szükséges alapanyag- mennyiségek megadására, illetve ezen mennyiségek tetszőleges módosítására.

 • Az       adott        technológiához        szükséges alapanyagok      bemutatása        a       gyártási

folyamatban.

 

3.    Humán    erőforrás    menedzsment    és    bérszámfejtés funkcionális specifikáció

1. A követelménylista céljáról

Jelen követelménylista (mint a GINOP 3.2.2 felhívás ’Helyben telepített saját szoftver bevezetése’ célterületének szakmai melléklete) meghatározza azokat a minimális képességeket (funkciókat és azokhoz rögzített követelményeket), amelyeket egy HR rendszernek tartalmaznia kell, abban az esetben, ha az támogatásból kerül megvalósításra.

2. A HR rendszerekről

A HR rendszer ebben az esetben egy olyan szoftvert, szoftver-komponenst jelent, amely alkalmas arra, hogy:

 • segítse   a   HR   osztály   vagy   a   humánpolitikai   feladatokat   ellátó   munkatárs   munkáját,

optimalizálva a szükséges munkaerő ráfordítást;

 • lehetővé tegye bizonyos munkafolyamatok automatizálását, támogassa azok végrehajtását;
 • segítse a cég működési hatékonyságának növelését.

 

 

3. Útmutató a dokumentumhoz

 

 

A  következő  táblázat   soraiban  az  egyes  funkciók  meghatározása  található.  Ezen  funkcionális célterületre vonatkozó követelmények teljesítését a támogatási kérelem aláírásával és beadásával vállalja a kedvezményezett, és azok teljesítését a kifizetés előtt továbbá a fenntartási időszakban a Közreműködő Szervezet ellenőrzi a táblázatban bemutatott módon.

Ezen funkcionális célterületre vonatkozó összes szempont teljesítése kötelező.

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

Az ellenőrzés módszere

 

 

KÖTELEZŐ SZEMPONTOK

 

 

ADMINISZTRÁCIÓS TERHEK CSÖKKENTÉSE

 

1.    CAFETERIA     (BÉREN     KÍVÜLI     JUTTATÁSOK

KEZELÉSE)

Célja      a     választható       béren     kívüli      juttatások kezelésének egyszerűsítése.

A rendszer tegye lehetővé:

 • választható béren kívüli juttatások kezelését a vállalatok eltérő igényének megfelelően,
 • adatok       exportálását       a       bérszámfejtő

rendszerbe.

 • Egy   tetszőleges   munkavállaló   –   juttatási elem   csoportokból  választott   –   cafeteria

elemeinek bemutatása.

 

2.    MUNKAKÖR NYILVÁNTARTÁSOK

Célja a munkakörök egységesítése, a munkavállalói felelősségi körök nyomon követhetősége.

A rendszer tegye lehetővé az egyes munkavállalókhoz feladatok, felelősségek, hatáskörök rendelését, valamint a munkaköri leírások csatolását.

 • Egy kiválasztott munkavállaló feladatainak és felelősségeinek, valamint a pozíciójához tartozó munkaköri leírásnak megtekintése a

rendszerben.

 • Adott   munkakörbe   tartozó   munkatársak listázása a rendszerből

 

3.    DOLGOZÓI ALAPADATOK NYILVÁNTARTÁSA Célja    a    munkavállalók    személyi    és    munkaügyi

adatainak           kezelésével           járó           alapadatok

adminisztrációja.

A rendszer tegye lehetővé

 • személyes adatok;
 • előző munkahelyek;
  • iskolai   végzettségek   és   szakképzettségek, tudományos fokozatok, tanfolyami képzések, nyelvtudások, nyelvvizsgák;
  • orvosi vizsgálatok,
  • fegyelmi intézkedések – kitüntetések,
  • tanulmányi szerződések,
  • jogviszony adatok,
   • szervezeti,         munkaköri         paraméterek, besorolási adatok kezelését.
    • Egy    tetszőleges    munkavállaló    adatainak bemutatása a rendszerben a funkcionális követelményeknek  megfelelően tartalommal.
 

 

ALAPFUNKCIÓK

 

4.    MUNKASZERZŐDÉS-KEZELÉS

Célja az érvényben lévő és archív munkaszerződések kezelése.

A   rendszer   tegye   lehetővé   a   munkaszerződések változásainak követését.

 • Egy               tetszőleges               munkavállaló munkaszerződésének  és  a  belépés  óta történt szerződés-módosításainak nyomon követése a rendszerben.

 

5.    TÖRVÉNYI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE

A támogatott vállalkozás ezen rendszer vagy modul

segítségével  teljesíti  az  előző  1-4.  pontokban felsorolt, ahhoz kapcsolódó munkavállalókkal kapcsolatos törvényi kötelezettségeit.

 • Az  előző  1-4.  pontokban felsorolt funkciók alkalmazottakra vonatkozó releváns adatai valósan megtalálhatók a rendszerben.

 

4. Kontrolling és döntéstámogatás funkcionális specifikáció

1. A követelménylista céljáról

Jelen követelménylista (mint a GINOP 3.2.2 felhívás ’Helyben telepített saját szoftver bevezetése’ célterületének szakmai melléklete) meghatározza azokat a minimális képességeket (funkciókat és azokhoz rögzített követelményeket), amelyeket egy kontrolling és döntéstámogatási rendszernek tartalmaznia kell abban az esetben, ha az támogatásból kerül megvalósításra.

2. A kontrolling- és döntéstámogatási rendszerről

A kontrolling- és döntéstámogatási rendszer ebben az esetben egy olyan szoftvert, szoftver-komponenst jelent, amely alkalmas arra, hogy:

 • segítse  a  kontrolling  osztály  munkatársainak  vagy  a  cégvezetésnek  a  munkáját,  optimalizálva  a

szükséges munkaerő ráfordítást;

 • lehetővé tegye bizonyos munkafolyamatok automatizálását, támogassa azok végrehajtását;
 • segítse a cég működési hatékonyságának növelését.

3. Útmutató a dokumentumhoz

A következő táblázat soraiban az egyes funkciók meghatározása található. Ezen funkcionális célterületre vonatkozó követelmények teljesítését a támogatási kérelem aláírásával és beadásával vállalja a kedvezményezett, és azok teljesítését a kifizetés előtt továbbá a fenntartási időszakban a Közreműködő Szervezet ellenőrzi a táblázatban bemutatott módon.

Ezen funkcionális célterületre vonatkozó összes szempont teljesítése kötelező.

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

Az ellenőrzés módszere

 

 

KÖTELEZŐ SZEMPONTOK

 

 

MŰKÖDÉSI HATÉKONYSÁG-NÖVELÉS

 

1.    ADATBÁZIS KAPCSOLATOK

Célja az információ elérhetőségének biztosítása.

.A rendszer legyen képes minél több különböző vállalati adatforráshoz  csatlakozni,  valamint  az  ezekből  kapott inputok feldolgozására adatfeldolgozási és elemzési céllal.

 • A       rendszernek      legyen       közvetlen

kapcsolata legalább 1 adatbázissal.

 

2.    RIPORTOK EREDMÉNYÉNEK EXPORTÁLÁSA

Célja az információk kinyerhetőségének, továbbfelhasználhatóságának biztosítása.

A rendszernek lehetővé kell tennie riportok eredményének exportálását (mentését) tovább- felhasználható formátumban (pl.: Excel, TXT, CSV vagy XML.)

 • Legalább      3      riport      eredményének exportálása Excel, TXT, CSV vagy XML állományba.

 

DÖNTÉSTÁMOGATÁS

 

3.    MUTATÓSZÁMOK DEFINIÁLÁSA

Célja a menedzsment döntéshozatalát megkönnyítő mutatók definiálása.

A rendszernek lehetővé kell tennie mutatószámok definiálását, amelyek a vállalat teljesítményének mérését, terv-tény adatok összehasonlítását teszik lehetővé. A rendszernek lehetővé kell tennie a mutatószámok egységes megjelenítését.

 • A      teljesítménymérő      mutatószámok meglétének és megjelenítésének ellenőrzése a rendszerben.

 

4.    ELŐRE   DEFINIÁLT   ÉS   AD-HOC   LEKÉRDEZÉSEK

KEZELÉSE

Célja  a  vezetői  döntéshozatal  támogatása,  a  terv-tény adatok könnyebb nyomon-követhetőségének elősegítése.

A    rendszernek   biztosítania   kell    előre   definiált   és paraméterezhető lekérdezések elvégzését.

 • Legalább  egy  vállalat-specifikus  és  egy iparág   specifikus   paraméterezhető   és

egy előre definiált lekérdezés elvégzése

a rendszerben.

 

ALAPFUNKCIÓK

 

5.    MÉRTÉKEGYSÉGEK

Célja a kimutatások készítésének egyszerűsítése, az összehasonlíthatóság megkönnyítése.

A rendszernek lehetővé kell tennie a különböző pénznemekben vagy naturáliákban, valamint százalékban történő kimutatások készítését.

 • Egy olyan kimutatás készítése, melynek alapadatai legalább három különböző naturáliát vagy pénznemet tartalmaznak.

 

6.    TÉNYADATOK           FOLYAMATOS          VEZETÉSE,

BETÖLTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE

Célja a folyamatos, naprakész információk biztosítása.

A rendszernek lehetővé kell tennie a folyamatos, de legalább   napi   egyszeri,   ütemezett   adatbetöltést,   az adatok naprakészen tartásának érdekében.

 • A      rendszerben      megtalálhatóak       a legfrissebb (legfeljebb 24 órával korábbi)

adatok.

 

7.    MODELLEK KÉSZÍTÉSE

Célja   modellek   segítségével   képes   mennyiségi   vagy költség analízist készíteni.

 • A               rendszerben               megjelenő költségszámítási  vagy  elemzési  modell

bemutatása.

         

 

 

 

5. Beszerzési, logisztikai terület funkcionális specifikáció

1. A követelménylista céljáról

Jelen követelménylista (mint a GINOP 3.2.2 felhívás ’Helyben telepített saját szoftver bevezetése’ célterületének szakmai melléklete) meghatározza azokat a minimális képességeket (funkciókat és azokhoz rögzített követelményeket), amelyeket egy beszerzési-logisztikai rendszernek tartalmaznia kell, abban az esetben, ha az támogatásból kerül megvalósításra.

2. A logisztikai rendszerekről

A beszerzési-logisztikai rendszer ebben az esetben egy olyan szoftvert, szoftver-komponenst jelent, amely alkalmas arra, hogy:

 • segítse a beszerzési, logisztikai feladatokat ellátó munkatársak munkáját, optimalizálva a szükséges munkaerő ráfordítást;
 • lehetővé tegye bizonyos munkafolyamatok automatizálását, támogassa azok végrehajtását;
 • segítse a cég működési hatékonyságának növelését.

3. Útmutató a dokumentumhoz

A következő táblázat soraiban az egyes funkciók meghatározása található. Ezen funkcionális célterületre vonatkozó követelmények teljesítését a támogatási kérelem aláírásával és beadásával vállalja a kedvezményezett, és azok teljesítését a kifizetés előtt továbbá a fenntartási időszakban a Közreműködő Szervezet ellenőrzi a táblázatban bemutatott módon.

Ezen funkcionális célterületre vonatkozó összes szempont teljesítése kötelező.

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

Az ellenőrzés módszere

 

 

KÖTELEZŐ SZEMPONTOK

 

 

MŰKÖDÉSI HATÉKONYSÁG-NÖVELÉS

 

1.    CIKKCSOPORTOSÍTÁS

Célja a készletek átláthatóbbá tétele, a lekérdezések, kimutatások készítésének segítése.

A  rendszer  adjon  lehetőséget  a  cikkek  tetszőleges csoportba sorolására legalább egy szempont szerint.

 • Egy      cikkcsoport      bemutatása.      Olyan lekérdezés lehívása a rendszerben, ami cikkcsoport szerinti bontásokat, kimutatásokat tartalmaz.

 

2.    SARZS ÉS GYÁRTÁSISZÁM KEZELÉSE

Célja a raktári készletek nyomon követhetőségének elősegítése, a szavatossággal rendelkező tételek felhasználásának optimalizálása.

A rendszer tegye lehetővé a raktáron lévő cikkekhez kapcsolódó  sarzs  és  sorozatszámok  kezelését, nyomon követve az adott cikk mozgását.

Sarzs, más néven köteg szám – több, egy gyártásból beérkező cikk együttes azonosítását szolgálja

Gyártási szám – cikkenként különböző, egyedi azonosítást tesz lehetővé

 • Egy tetszőleges cikk sarzs vagy gyártási szám bemutatása a rendszerbem.

 

3.    CIKKTÖRZS KEZELÉS

Célja a cikkek kezelésének egységessé tétele.

A   rendszer   tegye   lehetővé   a   cikkek   egységes kezelését, minimálisan az alábbi adatok tárolásával:

 • Egyedi azonosító;
 • Cikk megnevezése;
 • Egyedi cikk tulajdonságok;
 • Cikkcsoportba sorolás;
 • Beszerzési adatok.
  • 10 tetszőleges cikktörzs elem megtekintése, a minimálisan megkövetelt adattartalom ellenőrzése.
 

 

4.    TÖBB RAKTÁR KEZELÉSE

Célja az üzleti folyamatok átláthatóságának segítése.

A  rendszer  legyen  képes,  amennyiben  szükséges, több  (virtuális)  raktár  kezelésére,  raktáranként tárolva az adott raktárban található készletmennyiséget.

 • Egy adott cikkhez bemutatni a rendszerben, hogy melyik raktárban mekkora készlet található.

 

5.    KÉSZLETSZINT FIGYELÉS

Célja a gazdaságos működés, a raktárkészletek optimalizálásának segítése.

A rendszer adjon lehetőséget minimális és maximális készletszintek beállítására és hozzájuk kötődő automatikus figyelmeztetések megadására.

 • Egy  kiválasztott cikkhez  kötődő  minimális, maximális készletszint beállításának ellenőrzése    és    egy    teszt    eladási    és

beszerzési       folyamat        segítségével       a figyelmeztetések meglétének ellenőrzése.

 

MUNKAVÉGZÉS TÁMOGATÁS

 

6.    KÉSZLETÉRTÉK            VAGY           MENNYISÉGI

NYILVÁNTARTÁS

Célja a raktárkészlet optimalizálásának elősegítése.

A  rendszer  adjon  lehetőséget  a  raktárkészlet értékbeli nyilvántartására, raktáranként, cikkenként, cikkcsoportonként.

A      rendszer      tegye      lehetővé      a      különböző

 • Az     ellenőrzés     időpontjában     meglevő készletérték bemutatása egy adott cikkre, cikkcsoportra, raktárra.

 

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

Az ellenőrzés módszere

 

készletértékelési nyilvántartások (pl. FIFO, LIFO stb.)

kezelését.

 

 

7.    VISSZÁRU KEZELÉS

Célja a hatékony logisztikai folyamatok támogatása.

A  rendszer  tegye  lehetővé  visszáru  kezelését  az értékesítési és beszerzési folyamatokban.

 • Egy visszáru kezelési folyamat bemutatása.
 • Beérkeztetés -> Visszaküldés

 

8.    RENDELÉSI                                        MENNYISÉG NYILVÁNTARTÁS/RAKTÁRKÉSZLET KEZELÉS

Célja a raktárkészletek optimális szinten tartása, a készletforgás tervezhetőségének növelése.

A rendszerben legyen elérhető a várható készletek beérkezésének időpontja, mennyisége, továbbá a foglaltságot is tudja kezelni.

 • Egy  adott  cikk  várható  raktárbeérkezési- időpontjainak megtekintése a rendszerben.

 

9.    LELTÁROZÁS

Célja  a  raktárkészlet  szintek  ellenőrizhetőségének támogatása.

A rendszer tegye lehetővé

 • Leltárívek
 • leltárkészlet korrekció
  • leltárciklusok kezelését, használatát.
   • A   leltár   ív   nyomtatása   a   rendszerből, valamint teszt-leltár rögzítése egy 10 elemű cikk       részhalmazra,       eltérésekkel       és

leltárkészlet korrekció ellenőrzéssel:

o  Raktár készlet hiány rögzítése;

o  Raktár többlet rögzítése.

 

ALAPFUNKCIÓK

 

10.  ÁRLISTA KEZELÉS

Célja   a   beszerzési   folyamatok   segítése,   a   cég rugalmasságának növelése.

A rendszer tegye lehetővé:

 • beszerzési árlisták kezelését lehetőséget adva ügyfelenként egyedi árak megadására is;
 • árlisták közvetlenül fájlból (Excel, XML, txt, csv, stb.) történő betöltését.
  • Egy   cikk   megvizsgálása,   ahol   a   cikknek tartalmaznia kell két különböző beszerzési árat.
  • Például csavar

o  A) szállítótól 3 Ft

o  B) szállítótól 2,5 Ft

 

11.  INTRASTAT adatszolgáltatás

Célja az INTRASTAT adatszolgáltatás bevallás elkészítése.

A rendszer tegye lehetővé az INTRASTAT bevalláshoz szükséges adatok összegyűjtését ás a bevallás elkészítését.

 • A    rendszer   által    előállított   INTRASTAT

adatszolgáltatás elkészítése.

 

12.  LOGISZTIKAI LÁNC VÉGIGKÖVETÉSE

Célja a munkavégzés segítése, egyszerűbb, hatékonyabb munkavégzés lehetővé tétele.

A rendszer támogassa a beszerzők munkáját az adott, teljes beszerzési folyamatra vonatkozóan:

 

Rendelés -> Szállítás -> Számlázás

A beszerzési bizonylatok adatait csak egyszer kelljen bevinni a rendszerbe, az egymást követő bizonylatok az előzőekből logikailag származtathatóak legyenek.

 • Egy logisztikai folyamat megtekintése, ahol

az     egymást      követő     bizonylatok     már

tartalmazzák  a  korábban  bevitt  releváns

adatokat.

6. Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció

1. A követelménylista céljáról

Jelen követelménylista (mint a GINOP 3.2.2 felhívás ’Helyben telepített saját szoftver bevezetése’ célterületének szakmai melléklete) meghatározza azokat a minimális képességeket (funkciókat és azokhoz rögzített követelményeket), amelyeket egy táv- és csoportmunkát egyaránt támogató rendszernek tartalmaznia kell, abban az esetben, ha az támogatásból kerül megvalósításra.

2. A táv- és csoportmunkát támogató rendszerről

A táv- és csoportmunkát támogató rendszer a vállalat belső folyamatait támogató, a vállalat szervezeti felépítéséhez illeszkedő integrált rendszer, amely rendelkezésre álló adatkapcsolatokat felhasználva a lehetőségekhez képest bárhonnan elérhető.

A táv- és csoportmunkát támogató rendszer céljai:

 • térbeli távolságok kezelése;
 • időbeli távolságok kezelése;
 • egységes ügyviteli és vállalati információs rendszer üzemeltetése.

3. Útmutató a dokumentumhoz

A következő táblázat soraiban az egyes funkciók meghatározása található. Ezen funkcionális célterületre vonatkozó követelmények teljesítését a támogatási kérelem aláírásával és beadásával vállalja a kedvezményezett, és azok teljesítését a kifizetés előtt továbbá a fenntartási időszakban a Közreműködő Szervezet ellenőrzi a táblázatban bemutatott módon.

Ezen funkcionális célterületre vonatkozó összes szempont teljesítése kötelező.

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

Az ellenőrzés módszere

 

 

KÖTELEZŐ SZEMPONTOK

 

 

A VÁLLALATI MUNKASZERVEZÉS ÉS MUNKAFOLYAMATOK TÁMOGATÁSA

 

1.    BIZTONSÁGOS TÁVOLI KAPCSOLAT

Célja az adatkommunikáció biztonságos és hiteles módjának kiépítése.

Alkalmazásával lehetőség nyílik olyan adatcsatorna használatára, amelynek segítségével a távoli kapcsolatok  biztonsága  egyenértékű  egy  helyi hálózati kapcsolattal.

 • A      biztonságos      kapcsolódás      módjának bemutatása.

 

2.    BIZTONSÁGOS LEVELEZÉSI LEHETŐSÉG

Célja, hogy az elektronikus levelezés elérhetősége akkor is biztosítható legyen, ha nincs lehetőség biztonságos távoli kapcsolat kiépítésére.

Használatával lehetőség nyílik akkor is az elektronikus levelek olvasására és írására, azaz a korlátozott irodai funkciók használatára, ha nincs mód vagy lehetőség biztonságos távoli kapcsolat kiépítésére.

 • A   biztonságos  távoli   levelezési  lehetőség bemutatása (https kapcsolat).

 

3.    OSZTOTT  INFORMÁCIÓS  BÁZIS  ÉPÍTÉSÉNEK

LEHETŐSÉGE

Célja a tudás, információ kollektív megosztásának a segítése.

A rendszer biztosítson egy egységes szerkezetű, hierarchikusan felépített, távolról (mobileszközökről) is elérhető tudásbázist, amely a vállalkozásban keletkező adatok tárolását és elérését képes segíteni.

 • A  tároló/lekérdező  felület  bemutatása.  A dokumentumok elérhetőségének demonstrálása külső elérési pontról.

 

4.    A       PAPÍR        ALAPÚ       DOKUMENTUMOK

ELEKTRONIKUS           KEZELÉSI,          TÁROLÁSI LEHETŐSÉGÉNEK MEGTEREMTÉSE

Célja, a nem elektronikusan keletkező adatok (pl. levelek, számlaképek) elektronikus kezelhetősége.

Használatával lehetőség nyílik a papír alapú dokumentumok távoli kezelésére és kereshető tárolására.

 • Az elektronikus kezelő rendszer bemutatása legalább 10, tetszőlegesen kiválasztott elektronikusan         kezelt         dokumentum

segítségével.

 

5.    VALÓS IDEJŰ ÜZENETKÜLDŐ SZOLGÁLTATÁS

BEVEZETÉSE

Célja, a kommunikációs költségek csökkentése érdekében olyan valós idejű üzenetküldő szolgáltatás (pl. üzleti videokommunikációs megoldás) használata kerüljön bevezetésre, amelynek segítségével írásban és / vagy élőszóban nyílik mód a kapcsolattartásra.

Használatával lehetőség nyílik a távoli elérésen keresztül csatlakozók státuszának monitorozására, a közvetlen elektronikus adat- és információcserére.

 • A    valós    idejű    üzenetküldő    szolgáltatás használatának bemutatása; a vállalkozás munkavállalóinak 80%-ának saját, személyre

szóló hozzáféréssel kell rendelkeznie.

 

6.    FELADAT   STÁTUSZAIT   KÖVETŐ   RENDSZER

HASZNÁLATA

Célja, hogy a felmerülő problémák és feladatok kezelésének teljes életciklusa és státuszainak állapota egyértelműen nyomon követhető legyen a felelőségi viszonyokkal együtt.

 • A     feladat      státuszait      követő     rendszer

bemutatása.   A   vállalkozás   munkavállalói

80%-ának         saját,          személyre         szóló hozzáféréssel kell rendelkeznie.

 

7. Pénzügyi, számviteli terület funkcionális specifikáció

1. A követelménylista céljáról

Jelen követelménylista (mint a GINOP 3.2.2 felhívás ’Helyben telepített saját szoftver bevezetése’ célterületének szakmai melléklete) meghatározza azokat a minimális képességeket (funkciókat és azokhoz rögzített követelményeket), amelyeket egy pénzügyi, számviteli rendszernek tartalmaznia kell abban az esetben, ha az támogatásból kerül megvalósításra.

2. A pénzügyi és számviteli rendszerekről

A pénzügyi, számviteli rendszer ebben az esetben egy olyan szoftvert, szoftver-komponenst jelent, amely alkalmas arra, hogy:

 • A  releváns  pénzügyi  és  számviteli  jogszabályok  elvárásainak  megfelelően  folyamatosan  követi  a vállalkozás üzemgazdasági- és pénzügyi eredményességét, valamint megfelel a beszámolási- könyvvezetési előírásoknak;
 • Folyamatosan   aktuális   állapotot   mutat   a   vállalkozás   szállítói   kötelezettségeiről   és   vevői követeléseiről,  továbbá  a  rövid-  és  hosszabb  távú  likviditási  tervek  készítésével  támogatja  a vállalkozás pénzügyi tervezhetőségét;
 • Biztosítsa a vállalat tulajdonában lévő tárgyi eszköz nyilvántartását, kezelését és értékelését;
 • Tegye lehetővé bizonyos munkafolyamatok automatizálását, támogassa azok végrehajtását;
 • Támogassa a cég működési hatékonyságának növelését;
 • Támogassa a pénzügyi munkatársak munkáját, optimalizálva a szükséges munkaerő ráfordítást.

3. Útmutató a dokumentumhoz

A következő táblázat soraiban az egyes funkciók meghatározása található. Ezen funkcionális célterületre vonatkozó követelmények teljesítését a támogatási kérelem aláírásával és beadásával vállalja a kedvezményezett, és azok teljesítését a kifizetés előtt továbbá a fenntartási időszakban a Közreműködő Szervezet ellenőrzi a táblázatban bemutatott módon.

Ezen funkcionális célterületre vonatkozó összes szempont teljesítése kötelező.

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

Az ellenőrzés módszere

 

 

KÖTELEZŐ SZEMPONTOK

 

 

MŰKÖDÉSI HATÉKONYSÁG-NÖVELÉS

 

1.    ESZKÖZ-NYILVÁNTARTÁS

Célja az eszköznyilvántartás adminisztratív feladatainak csökkentése, bizonyos feladatok automatizálása.

A rendszer biztosítsa:

 • a befektetett (mérlegben szereplő), vagy a kis értékű (mennyiségben és értékben nyilvántartási számlán nyilvántartott) eszközök egységes kezelését;
 • az eszközök egyedi és csoportos kezelését, nyilvántartását;
 • a tárgyi eszköz műszaki-fizikai jellemzőire, elhelyezésére, valamint ezek állapotváltozására vonatkozó adatok nyilvántartását;
 • választható értékcsökkenési leírási módok használatát, minimálisan a számviteli és az adótörvény szerinti értékelés/leírás

kezelését;

 • a tárgyi eszközök bruttó és nettó értékének, továbbá halmozott értékcsökkenésének nyilvántartását és kezelését;
 • kivezetendő eszköz maradványértéken

történő kivezetését;

 • az eszközökre vonatkozó leltár-nyilvántartás készítését;
 • a befektetett tárgyi eszközök és immateriális javak mérleg alátámasztó leltári kimutatásainak automatikus elkészítését.
  • Eszköz        leltárnyilvántartás         bemutatása közvetlenül a rendszerből kinyerve.
 

 

2.    SZÁLLÍTÓI-VEVŐI SZÁMLÁK KEZELÉSE

Célja   a   számlák   rögzítésének   és   könyvelésének egyszerűsítése, egyes feladatok automatizálása.

A rendszer biztosítsa:

 • a különböző típusú számlák (előlegszámla, végszámla, devizát tartalmazó számla) készítését, helyesbítését vagy stornózását, partnerenkénti nyilvántartását és kimutatását;
 • bejövő és kimenő számlák rögzítése,

jogszabály szerinti nyilvántartását;

 • a vevő (kimenő) számlák – jogszabályi követelményeknek megfelelő tartalmi elemekkel történő – akár decentralizált, a társaság különböző szervezeti egységeinél történő rögzítését is;
 • a partnerek (szállítók-vevők) analitikáinak, egyenlegközlő és felszólító levelezéseinek kezelését;
  • Egy tetszőleges bejövő számla rögzítése és a főkönyvi szám szerinti könyvelés ellenőrzése.
 

 

 

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

Az ellenőrzés módszere

 

 • a kintlévőségek kezelését (kintlévőséglista előállítása);
 • a számlakönyvelések automatizálásának támogatása.

 

 

3.    FŐKÖNYVI ANALITIKÁK

Célja a főkönyvi folyamatokkal összefüggő feladatok erőforrásigényének optimalizálása, az adminisztratív feladatok automatizálása.

A rendszer biztosítsa:

 • főkönyv forintban és (amely KKV-nál az adott devizában történő forgalma >= 50%) devizában történő nyilvántartását;
 • költségnemek és költséghelyek könyvelését vagy azzal egyenértékű analitikák vezetését;
 • külső fájlból történő importálást;
 • vegyes könyvelési sablonok használatát;
  • főkönyvi kivonat és főkönyvi karton nyomtatását;
  • automatikus év végi zárás készítését manuális nyitás-beavatkozási lehetőségekkel.
   • Főkönyvi     kivonat     és     főkönyvi     karton nyomtatása közvetlenül a rendszerből.
 

 

4.    ADÓANALITIKÁK

Célja az adóbevallások készítésének egyszerűsítése, egyes elemeinek automatizálása.

A rendszer tegye lehetővé különböző adóanalitikák, kimutatások és bevallások készítését, különös tekintettel az alábbiakra:

 • ÁFA bevallás és analitikája;
  • EU Összesítő nyilatkozat termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint termékbeszerzésekről és szolgáltatás igénybevételekről;
  • jövedéki-nyilvántartási listák (amely KKV-nál szükséges).
   • A   rendszer   által   előállított   adóanalitikák képezik alapját az NAV felé történő adóbevallásnak.
 

 

ALAPFUNKCIÓK

 

5.    BANKSZÁMLAKEZELÉS

Célja    a    bankszámlákkal   kapcsolatos   folyamatok kezelés, átláthatóságuk egyszerűsítése.

A rendszer biztosítsa:

 • Bankforgalom rögzítését;
 • Tetszőleges számú bankszámla megadását;
 • Forint- és deviza-elszámolás készítését;
 • Banknapló nyomtatását.
  • Az ellenőrzés időpontját megelőző hónapra vonatkozó  banknapló nyomtatása közvetlenül a rendszerből.
 

 

6.         PÉNZTÁRKEZELÉS

Célja a pénztár folyamatainak kezelésével és adminisztrációjával összefüggő feladatok optimalizálása.

A rendszer biztosítsa:

 • A      pénztárnapló     és     a      pénztárleltár- nyilvántartás bemutatása a rendszerből közvetlenül kinyerve.

 

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

Az ellenőrzés módszere

 

 • pénztárforgalom rögzítését, pénztárbizonylat és pénztárnapló nyomtatását;
 • forint- és valutapénztárak párhuzamos kezelését.

 

 

TÖRVÉNYI MEGFELELŐSÉG BIZTOSÍTÁSA

 

7.    BESZÁMOLÓK

Célja a beszámolók készítésének automatizálása, az ezzel kapcsolatos adminisztratív terhek csökkentése.

A rendszer tegye lehetővé mérleg, eredménykimutatás és vezetői beszámolók közvetlen előállítását.

 • Az  ellenőrzés  időpontját  megelőző  időszak mérlegének, cash-flow kimutatásának és egy tetszőleges      vezetői      beszámolónak      a

bemutatása      a     rendszerből     közvetlenül

kinyerve.

 

8.    TÖRVÉNYI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE

A támogatott vállalkozás ezen rendszer vagy modul segítségével  teljesíti  az  előző  1-7.  pontokban felsorolt,  pénzügyi-számviteli jellegű  releváns törvényi kötelezettségeit.

 • Az  előző  1-7.  pontokban felsorolt funkciók támogatott vállalkozás pénzügyi-számviteli tevékenységére vonatkozó releváns adatai valósan megtalálhatók a rendszerben / modulban.

 

8.  Internetes értékesítés  (vállalati  webáruház) funkcionális specifikáció

1. A követelménylista céljáról

Jelen követelménylista (mint a GINOP 3.2.2 felhívás ’Helyben telepített saját szoftver bevezetése’ célterületének szakmai melléklete) meghatározza azokat a minimális képességeket (funkciókat és azokhoz rögzített követelményeket), amelyeket egy vállalati webáruháznak tartalmaznia kell abban az esetben, ha az támogatásból kerül megvalósításra.

2. A vállalati webáruházról

A vállalati webáruházat ebben az esetben weblapok összességeként értelmezzük, amelyek egy közös kiinduló pontról érhetőek el, egységes struktúra részét képezik és arculatukban is illeszkednek egymáshoz és az esetlegesen létező vállalati portálhoz.

A vállalati webáruház céljai:

 • elsődlegesen értékesítési és értékesítés követési tevékenység folytatása,
 • a marketing tevékenység, illetve az ügyfélkapcsolat kezelés támogatása, marketing adatbázis gyűjtése;
 • egyéb  az  ügyfelek  által  az  interneten  keresztül  indítható  tranzakciók  számára  felület biztosítása;
 • ügyfélszolgálat.

3. Útmutató a dokumentumhoz

A  következő  táblázat   soraiban  az  egyes  funkciók  meghatározása  található.  Ezen  funkcionális célterületre vonatkozó követelmények teljesítését a támogatási kérelem aláírásával és beadásával vállalja a kedvezményezett, és azok teljesítését a kifizetés előtt továbbá a fenntartási időszakban a Közreműködő Szervezet ellenőrzi a táblázatban bemutatott módon.

Ezen funkcionális célterületre vonatkozó összes szempont teljesítése kötelező.

 

Kötelezően teljesítendő követelmény                                               Az ellenőrzés módszere

 

KÖTELEZŐ SZEMPONTOK

 

A MARKETING ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI TEVÉKENYSÉG, ILLETVE ÜGYFÉL KAPCSOLATTARTÁS TÁMOGATÁSA

 

1.    TERMÉK, SZOLGÁLTATÁS INFORMÁCIÓK

Célja a termékek/szolgáltatások ismertségének növelése, a kereslet fokozása.

A cég termék/szolgáltatás portfóliójának részletes ismertetése legalább az alábbi információk megadásával:

 • a termék/szolgáltatás megnevezése;
  • a termék/szolgáltatás lényegi leírása, bemutatása;
  • termék/szolgáltatás lényegi leírása, bemutatása (fotóval, amennyiben releváns);
  • termék/szolgáltatás kategóriája a cég által használt csoportosítás szerint;
  • a termék/szolgáltatás műszaki paraméterei vagy felhasználási feltételei;
  • a termék/szolgáltatás ára/díjazása, kedvezmények.

2.    KOSÁR FUNKCIÓ ÉS REGISZTRÁCIÓ

Célja a vásárláshoz szükséges eszköztár biztosítása.

A rendszer tegye lehetővé bevásárló kosár használatát.

A kosár legyen alkalmas több cikk tárolására és adjon lehetőséget cikkek egyenkénti eltávolítására a kosárból, illetve tegye lehetővé a kosár tartalmának eltárolását a vásárlás későbbi befejezhetőségének érdekében. Ez utóbbi funkció kiváltható egy kívánság listával. Ebben az esetben a rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a kívánság lista elemeit egy gombnyomással át lehessen mozgatni a kosárba.

 

3.    SZÁLLÍTÁSI MÓDOK KEZELÉSE

Célja a nagyobb ügyfél elégedettség elérése.

A rendszernek lehetőséget kell nyújtania arra, hogy a szállítási adatok és feltételek programkód változtatás nélkül, paraméterek segítségével módosíthatóak legyenek.

Legalább a következő szállítási módok közül kettőnek kell rendelkezésre állnia


 • A             funkcionális             követelményben meghatározott feltételek meglétének ellenőrzése   legalább   10   cikk   vagy   –   11 termék alatti portfoliónál – valamennyi termék esetében.
 • Az áruház feltöltöttségének ellenőrzése, oly módon, hogy a cég alap-, eladásra szánt áru- és szolgáltatás készlete megtalálható a webáruház felületén megrendelhető tételként.
 • Egy  vásárlási  folyamat  bemutatása,  ahol  a kosárba  bepakolásra  kerül  legalább  15 darab, amelyből legalább 10 különböző termék, vagy ha ennyi kínált termék nincs, akkor az összes megvásárolható árucikk.
 • Egy legalább 5 elemű, egyenként 3-3 darabot tartalmazó  (azaz  összesen  15  db  termék, vagy ha ennyi kínált termék nincs, akkor az összes megvásárolható árucikk) bevásárlókosárból egy darab termék eltávolítása.
 • Egy    tetszőleges    bevásárló    kosár    (vagy kívánság lista) tartalmának a létrehozása, eltárolása, ami után a felhasználó kijelentkezik a rendszerből, majd visszajelentkezés  után   a   bevásárló   kosár (vagy kívánság lista) tartalmának az ellenőrzése.
 • Kívánság   lista   használata   esetén   annak ellenőrzése,  hogy  annak  elemei  egyenként és  összesen  is  átmozgathatóak legyenek  a bevásárló kosárba.
 • Legalább    két    különböző    szállítási    mód igénylési lehetőségének a bemutatása az adott termékkörre vonatkozóan.

 

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

Az ellenőrzés módszere

 

 • postai utánvét
 • futár
 • személyes átvétel
 • csomagküldő szolgálat
 • internetes letöltés

A rendszernek képesnek kell lennie automatikusan az egyes szállítási módok esetlegesen eltérő költségének kezelésére is.

 

 

4.       FIZETÉSI MÓDOK KEZELÉSE

Célja a nagyobb ügyfél elégedettség elérése.

A endszernek lehetőséget kell nyújtania arra, hogy a fizetési adatok és feltételek programkód változtatás nélkül, paraméterek segítségével módosíthatóak legyenek.

Legalább a következő fizetési módok közül kettőnek kell rendelkezésre állna

 • fizetés utánvétellel
 • fizetés előre utalással
 • fizetés futárnak (helyben)
 • online fizetés

A rendszernek képesnek kell lennie automatikusan az egyes fizetési módok esetlegesen eltérő költségének kezelésére is.

 • Legalább     két     különböző     fizetési     mód igénylési lehetőségének a bemutatása.

 

5.    AUTOMATIKUS RENDELÉSKÖVETÉS

Célja a vásárlói elégedettség és a bizalom fokozása.

A rendszernek lehetőséget kell biztosítania, hogy a vásárló automatikusan értesüljön a rendelése állapotáról.

Legalább a következő állapotok megkülönböztetésére

alkalmasnak kell lennie a rendszernek:

 • a rendelést fogadták,
 • a rendelés kiszállítás alatt.
  • Egy     próba     rendelés     feladása     és     az automatikus értesítés meglétének ellenőrzése.
 

 

6.    ADATKAPCSOLATI INTERFÉSZ

Célja, hogy a készlet és webáruház közti készletmozgások elektronikus úton kerüljenek átvezetésre.

Biztonsági  és  a  KKV  üzemviteli  szempontok  nem teszik  minden  esetben  lehetővé  az  azonnali adatcserét a webáruház és a készletgazdálkodás között. Ennek ellenére a webáruháznak rendelkeznie kell egy olyan interfész felülettel, amely legalább esetileg, de automatikusan képes a készletmozgások aktualizálásra a két rendszer között.

 • Amennyiben   az   interfész   nem   azonnali készletváltozás követést tesz lehetővé, az adat-szinkronizációs folyamat megtekintése,

azaz    a    webáruház    és    a    készletvezető

rendszer adat-szinkronba hozása.

 • Amennyiben      a       webáruház      a       cég készletvezetéséből nyeri az adatokat, az azonos  készletszintek  ellenőrzése  legalább

10    cikknél    vagy     –    11    termék     alatti portfoliónál – valamennyi termék esetében.

 

ÜGYFÉL ELÉGEDETTSÉG

 

7.    GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK (GYIK / FAQ)

Célja, hogy az ügyfelek – az ügyfélszolgálati tapasztalatok alapján – rendszeresen felmerülő kérdéseire  könnyen  választ   találjanak,  növelve  a

 • A  webáruházban  legalább  7  kérdés  és  a hozzájuk tartozó válasz online megtalálható.

 

 

 

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

Az ellenőrzés módszere

 

webáruház     információ     tartalmát,       gyorsítva      a

problémamegoldást.

Gyakran      ismételt      kérdések      megjelenítése      a webáruház felületén kérdés-válasz formában.

 

 

8.    INTERNETES ÜGYFÉLSZOLGÁLAT (HELPDESK)

Célja, az ügyfél elégedettség fokozása, az ügyfél interakciók könnyebbé tétele.

A rendszer biztosítsa az ügyfél vásárlására vonatkozó kérdéseinek, panaszainak, reklamációinak feladására és annak nyomon követésére az alábbi státuszok, státuszváltások visszaküldését:

 • a panasz befogadása;
 • a válasz várható időpontja;
 • a panasz elbírálásának eredménye.
  • Egy         minta          reklamációs         folyamat megtekintése.
 

 

KEZELHETŐSÉGET, FENNTARTÁST TÁMOGATÓ FUNKCIÓK

 

9.    TARTALOM MENEDZSMENT

Célja a  weblap  karbantarthatóságának egyszerűsítése, karbantartási költségeinek csökkentése.

A rendszer tegye lehetővé az adminisztrátornak (cég egy munkatársa) a tartalmi elemek külső segítség nélküli  szerkeszthetőségét,  a  hiányzó  adatok felvitelét, azaz biztosítson lehetőséget tartalomszerkesztésre a programkód módosítása nélkül.

 • Az  ellenőrzés során  a  cég  egy  munkatársa programozó igénybevétele nélkül és a programkód    módosítása    nélkül    tartalmi

változást idéz elő a weblap szövegében.

 

10.  EREDMÉNYESSÉG MÉRÉSE

Célja a látogatottsági statisztikák mérése az esetleges érdeklődő célközönség, potenciális ügyfelek jobb beazonosíthatóságának eléréséhez.

Háttérstatisztikák gyűjtése és szolgáltatása, amelyek minimálisan a következő információkat tartalmazzák:

 • Látogatások ideje,
 • Látogatások hossza,
  • Érkezés helye (pl.: milyen hirdetési felületről érkeztek).

Megtekintett termékkör.

 • A megfelelő statisztikák rendelkezésre állása és exportálása az ellenőrzést megelőző 3 hónapból, minimum az alábbi adattartalommal:

o  Látogatások ideje,

o  Látogatások hossza,

o  Érkezés helye (pl.: milyen hirdetési felületről érkeztek).

o  Megtekintett termékkör.

 

11.  CÉG   ALAPADATAINAK   SZEREPELTETÉSE   A

WEBÁRUHÁZ FELÜLETÉN

Célja  a  bizalom  növelése  és  a  törvényi  előírások betartása.

Legalább az alábbi információknak szerepelniük kell a webáruház felületén:

 • cégadatok (cégnév, székhely, adószám, regisztrációs szám);
 • a cég elérhetőségének adatai (cím, telefonszám);
 • ügyfélszolgálati elérhetőség: kapcsolattartási email-cím.
 • Az   ellenőrzés  időpontjában  a   webáruház felületén    online    elérhetőek    legalább    a

követelményben meghatározott adatok és azok a cégközlöny és a cég által biztosított dokumentumok, információk alapján aktuálisak.

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

Az ellenőrzés módszere

12.  BIZTONSÁGOS KOMMUNIKÁCIÓ

Érvényes tanúsítvánnyal hitelesített kommunikációs csatorna (https) alkalmazása a kereskedelmi folyamat  azon  szakaszai  közül  legalább  egyben, ahol a vásárló és a kereskedő közötti (beleértve az online fizetési felületet is) kommunikáció történik.

 • A   próbatranzakció   során   a   biztonságos kapcsolat tanúsítványának ellenőrzése.

 

9.   Internetes   megjelenés   (vállalati   portál)   funkcionális specifikáció

1. A követelménylista céljáról

Jelen követelménylista (mint a GINOP 3.2.2 felhívás ’Helyben telepített saját szoftver bevezetése’ célterületének szakmai melléklete) meghatározza azokat a minimális képességeket (funkciókat és azokhoz rögzített követelményeket), amelyeket egy vállalati portálnak tartalmaznia kell abban az esetben, ha az támogatásból kerül megvalósításra.

2. A vállalati portálokról

A  vállalati  portált  ebben  az  esetben  weblapok  összességeként  értelmezzük,  amelyek  egy  közös kiinduló pontról érhetőek el, egységes struktúra részét képezik és arculatukban is illeszkednek egymáshoz.

A vállalati portál céljai:

 • a marketing tevékenység, illetve az ügyfélkapcsolat kezelés támogatása;
 • a vállalkozás által közvetíteni kívánt értékek, illetve a jellemző alapinformációk megjelenítése;
  • egyéb,  az  ügyfelek  által  az  interneten  keresztül  indítható  tranzakciók  számára  felület biztosítása.

A pályázati támogatás igénybevételével olyan dinamikusan változtatható tartalommal ellátott, a költséghatékony fenntarthatóságot szem előtt tartó, a vállalati arculat elemeit felhasználó weblapok csoportját   kell   létrehozni   (portál),   amelyek   a   potenciális   célcsoportok   (látogatók)   igényeihez illeszkedve a fenti célokat szolgálják ki.

3. Útmutató a dokumentumhoz

A  következő  táblázat   soraiban  az  egyes  funkciók  meghatározása  található.  Ezen  funkcionális célterületre vonatkozó követelmények teljesítését a támogatási kérelem aláírásával és beadásával vállalja a kedvezményezett, és azok teljesítését a kifizetés előtt továbbá a fenntartási időszakban a Közreműködő Szervezet ellenőrzi a táblázatban bemutatott módon.

Ezen funkcionális célterületre vonatkozó összes szempont teljesítése kötelező.

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

Az ellenőrzés módszere

 

 

KÖTELEZŐ SZEMPONTOK

 

 

A VÁLLALKOZÁS ÁLTAL KÉPVISELT ÉRTÉKEK, ILLETVE ALAPINFORMÁCIÓK MEGJELENÍTÉSE

 

1.    CÉG    ALAPADATAINK     SZEREPELTETÉSE    A

PORTÁLON

Célja a bizalom növelése a partnerek felé, az adatok egyszerűbb elérhetőségének biztosítása.

Legalább az alábbi információknak szerepelniük kell a portálon:

 • cégadatok (cégnév, székhely, adószám, regisztrációs szám);
 • tulajdonosok megnevezése;
 • cégképviselő megnevezése;
  • elérhetőségek (telephelyek, telefon és e- mail).
   • Az ellenőrzés időpontjában a portálon online elérhetőek legalább a követelményben meghatározott adatok és azok a cég által biztosított dokumentumok, információk alapján aktuálisak.
 

 

2.    RÓLUNK ÍRTÁK / HÍREK

Célja az  ügyfelek, partnerek bizalmának növelése a cég értékeinek, sikereinek kommunikálása.

A   céggel   kapcsolatban  megjelent/közzétett  hírek, saját tájékoztatók legalább havi rendszerességgel frissítve.

 • Havonta legalább 1 bejegyzése az ellenőrzés időpontjáig.

 

KEZELHETŐSÉGET, FENNTARTÁST TÁMOGATÓ FUNKCIÓK

 

3.    TARTALOM MENEDZSMENT

Célja a  weblap  karbantarthatóságának egyszerűsítése, karbantartási költségeinek csökkentése.

A rendszer tegye lehetővé az adminisztrátornak (cég egy munkatársa) a tartalmi elemek külső segítség nélküli szerkeszthetőségét, azaz biztosítson lehetőséget tartalomszerkesztésre a programkód módosítása nélkül.

 • Az  ellenőrzés során  a  cég  egy  munkatársa programozó igénybevétele nélkül és a programkód    módosítása    nélkül    tartalmi

változást idéz elő a weblap szövegében.

 

4.    TÖBBNYELVŰSÉG

Célja  az  esetleges külföldi  célközönség megtalálásának elősegítése, egyszerűen karbantartható, fejleszthető módon.

A portálnak alkalmasnak kell lennie egy egyszerű, gyors nyelvbővítésre oly módon, hogy az ne újraprogramozással jöjjön létre, hanem lehetőséget adjon csak az adott kifejezések (szavak, mondatok, bekezdések, vezérlő felületek, menüpontok,) új nyelven történő megadására. A portálnak legalább 2 nyelv kezelését lehetővé kell tennie, az új nyelvek hozzáadását a felhasználóknak a programozók közreműködése nélkül meg kell tudni oldania.

 • Az    ellenőrzés    időpontjában    a    magyar nyelven kívül legalább még egy idegen nyelven legyen elérhető a kezdőlap (menüpontok).  A   bővíthetőséget  legalább egy       kifejezés      új       nyelven      történő

megtalálhatóságával kell bizonyítani.

 

5.       JOGOSULTSÁG KEZELÉS

Célja  a   portál  biztonságának  növelése,  lehetőség teremtése a külső és belső funkciók elhatárolására.

A   portál   tegye   lehetővé  a   jogosultságkezelést  a felhasználók      azonosításával       és      a      különböző

 • A     portál     megtekintése     legalább     két különböző jogosultsági szinttel rendelkező felhasználóval,   akik    különböző   felületet,

különböző                 funkciókat                 érnek

el/módosíthatnak a portálon.

 

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

Az ellenőrzés módszere

 

portálfunkciók       elérhetőségének      jogosultsághoz

rendelésével.

Legalább  háromszintű  jogosultsági  rendszernek  kell működnie:

 • külső látogató: csak böngészés;
  • vállalati felhasználók: legalább két jogosultsági kategóriában
  • el kell különíteni a megváltoztatható tartalom körét.

 

 

6.    ELEKTRONIKUS       DOKUMENTUM       ELÉRÉSI

LEHETŐSÉG

Célja az üzleti kommunikáció egyszerűsítésével, gyorsításával az értékesítés fokozása.

A portálnak lehetőséget kell adnia a partnerekkel és/vagy ügyfelekkel történő elektronikus kapcsolattartásra oly módon, hogy számukra a megrendeléshez, szerződéskötéshez, visszajelzések megadásához releváns dokumentumok / formanyomtatványok / felületek elérhetőek legyenek elektronikus (letölthető) formában.

Nem kötelező az egyedi azonosítás a dokumentumok

elérhetőségéhez.

 • Az  ellenőrzés  időpontjában  legalább  4  db. olyan    naprakész   dokumentum   elérhető,

amely a megrendelést és/vagy a szerződéskötést és/vagy a reklamációk fogadását támogatja.

 

7.    GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK (GYIK / FAQ)

Célja, hogy az ügyfelek – az ügyfélszolgálati tapasztalatok alapján – rendszeresen felmerülő kérdéseire könnyen választ találjanak, növelve a webáruház információ tartalmát, gyorsítva a problémamegoldást. Gyakran ismételt kérdések megjelenítése a portál felületén, kérdés-válasz formában

 • A portálon legalább 7 kérdés és a hozzájuk tartozó válasz online megtalálható.

 

8.    TERMÉK, SZOLGÁLTATÁS INFORMÁCIÓK

Célja a termékek/szolgáltatások ismertségének növelése, a kereslet fokozása.

A cég termék/szolgáltatás portfóliójának részletes ismertetése a portálon legalább az alábbi információk megadásával:

 • a termék/szolgáltatás megnevezése;
  • a termék/szolgáltatás lényegi leírása, bemutatása (fotóval amennyiben releváns);
  • a termék/szolgáltatás kategóriája a cég által használt csoportosítás szerint;
  • a termék/szolgáltatás ajánlása (előnyei);
   • a termék/szolgáltatás műszaki paraméterei vagy felhasználási feltételei.
    • Az   értékesítendő   termékek   esetében   az ellenőrzés időpontjában a cég alaptermékei megtalálható     a      portál     felületén     és

bemutatásra     kerülnek    a     meghatározott követelmények szerint.

 • Külön      is      értékesíthető     szolgáltatások esetében az ellenőrzés időpontjában a cég alap-, ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásai megtalálhatóak a portál felületén és bemutatásra kerülnek a meghatározott követelmények szerint.

 

9.    EREDMÉNYESSÉG MÉRÉSE

Célja a látogatottsági statisztikák mérése az esetleges érdeklődők célközönség, potenciális ügyfelek jobb beazonosíthatóságának eléréséhez.

Célja a látogatottsági statisztikák mérése az esetleges

 • A megfelelő statisztikák rendelkezésre állása és exportálása az ellenőrzést megelőző 3 hónapból, minimum az alábbi adattartalommal:

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

Az ellenőrzés módszere

érdeklődő   célközönség,   potenciális   ügyfelek   jobb

beazonosíthatóságának eléréséhez.

Háttérstatisztikák gyűjtése és szolgáltatása, amelyek minimálisan a következő információkat tartalmazzák:

 • Látogatások ideje,
 • Látogatások hossza,
  • Érkezés helye (pl.: milyen hirdetési felületről érkeztek).
  • Megtekintett termékkör.

o  Látogatások ideje,

o  Látogatások hossza,

o  Érkezés helye (pl.: milyen hirdetési felületről érkeztek).

o  Megtekintett termékkör.

 

10.   Munkafolyamat-irányítási  rendszer   (WF)   funkcionális specifikáció

1. A követelménylista céljáról

Jelen követelménylista (mint a GINOP 3.2.2 felhívás ’Helyben telepített saját szoftver bevezetése’ célterületének szakmai melléklete) meghatározza azokat a minimális képességeket (funkciókat és azokhoz rögzített követelményeket), amelyeket egy Munkafolyamat-irányítási rendszernek (WF) tartalmaznia kell, abban az esetben, ha az támogatásból kerül megvalósításra.

2. A munkafolyamat-irányítási rendszerről

A munkafolyamat-irányítási rendszer az információs technológia megoldásait felhasználva végzi a munkafolyamatok automatizálását. Ott hatékony, ahol nagy számban vannak olyan munkafolyamatok, amelyek munkaelemek hosszú sorából állnak és akár a cég több funkcionális szervezeti egységét is érinthetik. A WF-rendszer előre megadott feltételrendszer mentén koordinálja a feladatokat a folyamatban érintettek között és megadja, hogy minden folyamat az előírt korlátokon belül (pl.: határidők és egyéb paraméterek) betartásával valósuljon meg.

A munkafolyamat-irányítási rendszer céljai:

 • Vezetői irányítás támogatása;
 • Folyamatok automatizálása és státuszának nyomon követhetősége;
 • Határidők tudatosítása a folyamatok végrehajtóiban.

3. Útmutató a dokumentumhoz

A  következő  táblázat   soraiban  az  egyes  funkciók  meghatározása  található.  Ezen  funkcionális célterületre vonatkozó követelmények teljesítését a támogatási kérelem aláírásával és beadásával vállalja a kedvezményezett, és azok teljesítését a kifizetés előtt továbbá a fenntartási időszakban a Közreműködő Szervezet ellenőrzi a táblázatban bemutatott módon.

Ezen funkcionális célterületre vonatkozó összes szempont teljesítése kötelező.

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

Az ellenőrzés módszere

 

 

KÖTELEZŐ SZEMPONTOK

 

 

1.    SZABÁLYRENDSZEREN   ALAPULÓ   ALAP   ÉS

KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGET TÁMOGATÓ VÁLLALATI MUNKAFOLYAMATOK DEFINIÁLÁSA,  MODELLEZÉSE, SZABÁLYOZÁSA ÉS KÖVETÉSE.

A rendszer tegye lehetővé szabályrendszeren alapuló vállalati folyamatok definiálását, támogatását, nyomon követését.

A rendszer tegye lehetővé a feladatok folyamatszemléletű   eltárolását, visszakereshetőségét, elemzési szempontok megadását.

 • Egy      tetszőleges      legalább      5      lépéses

munkafolyamat bemutatása.

 • Folyamat  státuszainak  elemezhetőségének bemutatása.

 

2.    FOLYAMATLELTÁR,             FOLYAMATTÉRKÉP KÉSZÍTÉSE

A      rendszer      tegye       lehetővé      folyamatleltár, folyamattérkép készítését.

 • Folyamatleltár, folyamattérkép bemutatása.

 

3.    FOLYAMATOK,              FELADATOK              ÉS

ERŐFORRÁSOK ILLESZTÉSE, OSZTÁLYOZÁSA

 • A           tevékenységekhez          hozzárendelt személyek/csoportok bemutatása.

 

4.    FELADATKIOSZTÁS,                     FELADATLISTA

KÉSZÍTÉSE

A rendszer legyen alkalmas arra, hogy a felhasználók a  rájuk  vonatkozó vállalati  feladatokkal, folyamatokkal mindig tisztában legyenek.

 • Egy tetszőleges feladatlista bemutatása.

 

5.    MUNKACSOPORTOK,                 SZEREPKÖRÖK

KIALAKÍTÁSA

A       rendszer      legyen       alkalmas        szerepkörök, munkacsoportok kialakítására.

 • Egy   tetszőleges   folyamathoz   kapcsolódó szerepkörök bemutatása.

 

6.    RENDELKEZZEN  MŰKÖDÉSHEZ  SZÜKSÉGES

STRUKTURÁLT JOGOSULTSÁGKEZELÉSSEL ÉS TARTALOMVÉDELEMMEL

A felhasználó a felületen csak azon funkciókat lássa, melyhez rendelkezik jogosultsággal.

A   felület   testre   szabása   rendszeradminisztrátori jogosultsággal történik.

 • Adminisztrátori     jogosultsággal     és     egy résztvevői felhasználói jogosultsággal történő folyamat megtekintése, jogosultsági

szintek közötti különbségek ismertetése.

 

7.    LEGYEN      INTEGRÁLHATÓ     AZ     ELTERJEDT IRODAI (KLIENS) MEGOLDÁSOKKAL

A  rendszer  tegye  lehetővé  az  elérhetőséget bármilyen kliensről (pl. webes végfelhasználói felületen).

 • Az elérhetőség bemutatása.

 

8.    BEÉPÍTETT      MÓDON      TÁMOGASSA      A MUNKAFOLYAMATOK VEZÉRLÉSÉT (WORKFLOW)

A    rendszer     nyújtson     funkcionális     lehetőséget feladatok delegálására és státuszok kezelésére.

 • A   rendszerben   futó   folyamatok   aktuális státuszának és feladatok delegálásának bemutatása.

 

9.    EGYSZERŰ FELHASZNÁLÓ-AZONOSÍTÁS

A  rendszer  tegye  lehetővé,  hogy  a  felhasználó  a

 • Egyszerű felhasználó-azonosítás érdekében beépített megoldás bemutatása (pl. active

 

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

Az ellenőrzés módszere

 

rendszerbe való belépéskor csak egyszer azonosítsa

magát és ezután a rendszer minden erőforrásához és szolgáltatásához további autentikáció nélkül hozzáférhessen.

directory, single-sign-on stb.)

 

10.  SZOROSAN INTEGRÁLÓDJON A VALÓS IDEJŰ

ÉS ASZINKRON ÜZENETKEZELŐ (PL. E-MAIL)

KISZOLGÁLÓ ALKALMAZÁSOKKAL

A rendszer tegye lehetővé, hogy a felhasználók beállíthassanak olyan figyelmeztetési paramétereket, amelyek munkájuk szempontjából fontos változásokról, teendőkről és feladatokról küldenek automatikus figyelmeztetéseket.

 • Legalább        egy        olyan        folyamatlépés bemutatása, ami üzenetküldést generál.

 

11.      Elektronikus      iratkezelési      rendszer      funkcionális specifikáció

1. A követelménylista céljáról

Jelen követelménylista (mint a GINOP 3.2.2 felhívás ’Helyben telepített saját szoftver bevezetése’ célterületének szakmai melléklete) meghatározza azokat a minimális képességeket (funkciókat és azokhoz rögzített követelményeket), amelyeket egy Elektronikus iratkezelési rendszernek tartalmaznia kell abban az esetben, ha az támogatásból kerül megvalósításra.

2. Az elektronikus iratkezelési rendszerről

Az elektronikus iratkezelési rendszer olyan megoldást jelent, ami alkalmas

 • az összes irat minden formájának nyilvántartására, homogén módon történő kezelésére,
  • az elektronikus tartalmak tárolásával és a papír iratok digitalizálásával egy átfogó tudásbázis kialakítására.

3. Útmutató a dokumentumhoz

A  következő  táblázat   soraiban  az  egyes  funkciók  meghatározása  található.   Ezen  funkcionális célterületre vonatkozó követelmények teljesítését a támogatási kérelem aláírásával és beadásával vállalja a kedvezményezett, és azok teljesítését a kifizetés előtt továbbá a fenntartási időszakban a Közreműködő Szervezet ellenőrzi a táblázatban bemutatott módon.

Ezen funkcionális célterületre vonatkozó összes szempont teljesítése kötelező.

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

Az ellenőrzés módszere

 

 

KÖTELEZŐ SZEMPONTOK

 

 

1.    ÉRKEZTETÉS, IKTATÁS

A rendszer legyen képes érkeztetésre és iktatásra, hogy: a nyilvántartásba vétel után az iratok könnyen megtalálhatóak legyenek.

 • 3  kiválasztott ügyirat  érkeztetési és  iktatási adatainak ellenőrzése.

 

2.    MINDEN      TÍPUSÚ      ÉS     FORMÁJÚ     IRAT

AZONOS       MÓDON        ÉS       DIGITÁLISAN TÖRTÉNŐ KEZELÉSE ÉS NYILVÁNTARTÁSA

A  rendszer  homogén  módon  kezelje  az  iratokat, hogy az egységes formának köszönhetően megkönnyítse a keresést a dokumentumok között.

A rendszer a beérkező és kimenő dokumentumokat digitális formában tárolja

 • Egységesen digitális formában kell tárolni a beérkező és a kimenő iratokat is.

 

3.    AZ IRATOK ÉLETCIKLUSÁNAK KÖVETÉSE

A rendszer biztosítsa az iratok keletkezésétől a megőrzési  kötelezettség végéig  azok követhetőségét.

 • 3  lezárt  ügyirat  életciklusának  bemutatása

on-line módon a rendszerben.

 

4.    IRATOK,          ÜGYEK           HOZZÁRENDELÉSE

PARTNEREKHEZ   VAGY   TRANZAKCIÓKHOZ

VAGY VÁLLALATI FOLYAMATOKHOZ

A rendszer biztosítsa adott partnerhez vagy adott tranzakcióhoz vagy adott vállalati folyamathoz tartozó dokumentumok hozzárendelését.

 • Tetszőleges    partnerekhez,    tranzakciókhoz vagy vállalati folyamatokhoz kapcsolódó ügyiratok lekérdezése.

 

5.    IRATOK  ÉS  ÜGYEK  KÖVETÉSE,  KERESÉSE, ELÉRÉSE A MEGLÉVŐ INTEGRÁLT ÜZLETI RENDSZERBŐL

A rendszerből lekérdezhetőek az ügyiratok életciklus

adatai.

 • Egy      tetszőlegesen     kiválasztott      ügyirat életciklus  adatainak  lekérdezése a rendszerből.

 

6.    SZIGNÁLÁS, FELADATKIOSZTÁS

A rendszer biztosítsa a dokumentumok kezelésével kapcsolatos határidő, állapot és az irat helyének nyomon követését.

 • Egy  tetszőlegesen  kiválasztott  dokumentum határidejének, állapotának lekérdezése.

 

7.    FELADATKIOSZTÁSHOZ              KAPCSOLÓDÓ

FIGYELMEZTETÉSEK                 BEÁLLÍTÁSÁNAK

LEHETŐSÉGE

A rendszer – előre definiált esetekben – figyelmeztető üzenetek küld (pl. ügyirat határidőhöz közeli esedékessége esetén e-mail- vagy SMS-üzenet küldése).

 • SMS     vagy     e-mail     figyelmeztető     üzenet bemutatása lejáró határidejű ügyirat esetén.

 

8.    RENDELKEZZEN  MŰKÖDÉSHEZ  SZÜKSÉGES

STRUKTURÁLT JOGOSULTSÁGKEZELÉSSEL ÉS TARTALOMVÉDELEMMEL

A felhasználó csak ahhoz a tartalomhoz férhessen hozzá, amelyhez megfelelő jogosultsággal rendelkezik.

 • Az  eltérő  jogosultsággal védett  tartalomhoz való hozzáférhetőség bemutatása egy rendszerbeli példán keresztül.

 

9.    EGYSZERŰ FELHASZNÁLÓ-AZONOSÍTÁS

A  rendszerben  a  felhasználó  a  rendszerbe  való belépéskor csak egyszer azonosítsa magát és ezután

 • Egyszerű   felhasználó-azonosítás   érdekében beépített megoldás bemutatása (pl. active directory, single-sign-on, vagy integrált az ERP

 

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

Az ellenőrzés módszere

 

a         rendszer        minden         erőforrásához        és

szolgáltatásához       további       autentikáció       nélkül hozzáférhessen.

megoldással, annak jogosultság kezelésével).

 

10.  BEÉPÍTETT MÓDON BIZTOSÍTSON KERESÉST

A LEÍRÓ INFORMÁCIÓKBAN

A rendszer biztosítsa a leíró információk között (létrehozás és módosítás időpontja, a létrehozó és módosító személye, típus, tartalom, jogosultság) a címszavakra történő szabadszavas keresést.

 • Ügyiratok   leíró   információi   közötti   –   egy tetszőleges címszóra való - keresési találatok bemutatása.

 

12.  Tudásmenedzsment  specializált  rendszer  funkcionális specifikáció

1. A követelménylista céljáról

Jelen követelménylista (mint a GINOP 3.2.2 felhívás ’Helyben telepített saját szoftver bevezetése’ célterületének szakmai melléklete) meghatározza azokat a minimális képességeket (funkciókat és azokhoz rögzített követelményeket), amelyeket egy tudásmenedzsment specializált rendszernek tartalmaznia kell abban az esetben, ha az támogatásból kerül megvalósításra.

2. A tudásmenedzsment specializált rendszerről

A tudásmenedzsment megoldások abban segítik a vállalatokat, hogy a vállalatban felhalmozott tudás strukturálja, hogy akinek szüksége lehet rá, az könnyen elérhesse.

A tudásmenedzsment keretrendszernek tudnia kell kezelni a következő alapfunkciókat:

 • csoporttagok közösen végzett munkáját,
 • strukturált dokumentumkezelést és
 • hatékony keresést.

Az    integráltságának    köszönhetően    a    tudásmenedzsment    rendszer    támogatja    a    felsorolt alapfunkciókat, csökkenti a járulékos munkát, ezáltal csökkenti a költségeket.

3. Útmutató a dokumentumhoz

A  következő  táblázat   soraiban  az  egyes  funkciók  meghatározása  található.  Ezen  funkcionális célterületre vonatkozó követelmények teljesítését a támogatási kérelem aláírásával és beadásával vállalja a kedvezményezett, és azok teljesítését a kifizetés előtt továbbá a fenntartási időszakban a Közreműködő Szervezet ellenőrzi a táblázatban bemutatott módon.

Ezen funkcionális célterületre vonatkozó összes szempont teljesítése kötelező.

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

Az ellenőrzés módszere

 

 

KÖTELEZŐ SZEMPONTOK

 

 

1.    DOKUMENTUMOK                ELŐÁLLÍTÁSÁNAK,

PUBLIKÁLÁSÁNAK       ÉS        „ELŐFIZETHETŐ-

SÉGÉNEK” LEHETŐSÉGE

A  rendszer  biztosítsa  az  információs,  valamint  az üzleti folyamatokhoz kapcsolódó dokumentumok előállítását és azok megosztását, elérhetőségét.

 • Egy tetszőleges dokumentum létrehozása és megosztása a rendszerben.

 

2.    FEJLETT   KERESŐMOTOR   HASZNÁLATA,   A

TAXONÓMIÁK (LOGIKAI TARTALOMSTRUKTÚRA) ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGE

A  rendszer  legyen  alkalmas kategóriafák kialakítására, amellyel rövidíti a keresésre fordított időt.

 • A keresőmotor legalább 2 kategória szerinti keresést tudjon bemutatni.

 

3.    VERZIÓKEZELÉS BIZTOSÍTÁSA

A rendszer biztosítsa az egyes tartalmak verzióinak követését.

 • Egy  tartalom  2  verziójának  ellenőrzése  a

rendszerben.

 

4.    A  DOKUMENTUMOK  FELHASZNÁLÓ  ÁLTAL

TÖRTÉNŐ MINŐSÍTÉSE, VALAMINT A FELHASZNÁLÓI VISSZAJELZÉSEK LEHETŐVÉ TÉTELE

A rendszer biztosítsa a felhasználók által történő minősítést és lehessen visszajelzéseket adni a rendszerben az  adott  dokumentumokra vonatkozóan.

 • Minősítések és visszajelzések lehetőségének ellenőrzése a rendszerben 2 dokumentum esetén.

 

5.    A       FELHASZNÁLÓ        IGÉNYEI         SZERINT

KIALAKÍTHATÓ ÉS MÓDOSÍTHATÓ WEB ALAPÚ FELHASZNÁLÓI FELÜLETEK ÉS INTERFACE BIZTOSÍTÁSA

A   rendszer   beállításokkal   biztosítja   a   személyre szabhatóságot.

 • Személyre        szabott         kezelői        felület bemutatása 2 felhasználónál.

 

6.    BEÉPÍTETT MÓDON BIZTOSÍTSON KERESÉST

A LEÍRÓ INFORMÁCIÓKBAN

A rendszer biztosítsa a leíró információk között (létrehozás és módosítás időpontja, a létrehozó és módosító személye, típus, tartalom, jogosultság) a címszavakra történő szabadszavas keresést.

 • Tartalmak  leíró  információi  közötti  –  egy tetszőleges  címszóra  való  -  keresési találatok bemutatása.

 

7.    RENDELKEZZEN A MŰKÖDÉSHEZ SZÜKSÉGES

STRUKTURÁLT JOGOSULTSÁGKEZELÉSSEL ÉS TARTALOMVÉDELEMMEL

A felhasználó a felületen csak azon funkciókat lássa, melyhez rendelkezik jogosultsággal.

A   felület   testre   szabása   rendszeradminisztrátori jogosultsággal történik.

 • Adminisztrátori      jogosultsággal       és      egy résztvevői       felhasználói        jogosultsággal

történő tartalom-hozzáférés megtekintése, jogosultsági szintek közötti különbségek ismertetése.

 

13. Adott funkcionális célterülethez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer funkcionális specifikáció

1. A követelménylista céljáról

Jelen követelménylista (mint a GINOP 3.2.2 felhívás ’Helyben telepített saját szoftver bevezetése’ célterületének szakmai melléklete) meghatározza azokat a minimális képességeket (funkciókat és azokhoz  rögzített  követelményeket),  amelyeket  egy  mobil  technikát  használó  rendszernek tartalmaznia kell abban az esetben, ha az támogatásból kerül megvalósításra.

2. A funkcionális célterülethez kapcsolódó mobil technikát használó specializált rendszerről

A mobil megoldások – mobil hozzáférés a vállalati adatokhoz – lényeges versenybeli előnyt jelenthetnek a vállalatok számára.

A  rendszernek  az  adott  funkcionális  célterület(ek)  funkcionalitását  mobil  eszközökön  keresztül  is

elérhetővé kell tennie.

A megoldásnak lehetővé kell tennie, hogy a folyamatok közvetlenül az adott funkcionális célterület(ek)re kialakított rendszerben kerüljenek feldolgozásra, biztosítania kell az adatok megjelenítését és feldolgozását helytől és időtől függetlenül a mobil eszközökön.

3. Útmutató a dokumentumhoz

A  következő  táblázat   soraiban  az  egyes  funkciók  meghatározása  található.  Ezen  funkcionális célterületre vonatkozó követelmények teljesítését a támogatási kérelem aláírásával és beadásával vállalja a kedvezményezett, és azok teljesítését a kifizetés előtt továbbá a fenntartási időszakban a Közreműködő Szervezet ellenőrzi a táblázatban bemutatott módon.

Ezen funkcionális célterületre vonatkozó összes szempont teljesítése kötelező.

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

Az ellenőrzés módszere

 

 

KÖTELEZŐ SZEMPONTOK

 

 

1.    FOLYAMATOS                     KAPCSOLATTARTÁS

LEHETŐSÉGE

A  rendszer  biztosítsa  a  folyamatos  belső  és  külső kommunikáció támogatását.

 • Kommunikációs funkció bemutatása.

 

2.    A           RENDSZER            LEGYEN            KÉPES

PARAMÉTEREZÉSSEL       FUNKCIÓK      TESTRE SZABHATÓSÁGÁRA

A mobil eszközön az adott funkcionális célterület(ek)re vonatkozó folyamat(ok) egy részéhez történik a felhasználói hozzáférés. A rendszer biztosítsa a mobil kommunikáció révén a szükséges adatokhoz a hozzáférést, lekérdezést és módosítást.

 • Mobil  eszközön  telepített  funkciók  önálló, nem fejlesztő általi működtetésének bemutatása.

 

3.    EGYSZERŰ FELHASZNÁLÓ-AZONOSÍTÁS

A  rendszer  biztosítsa,  hogy  a  felhasználó  a rendszerbe való belépéskor csak egyszer azonosítsa magát és ezután a rendszer minden erőforrásához és szolgáltatásához további autentikáció nélkül hozzáférhessen.

 • Egyszerű  felhasználó-azonosítás érdekében beépített megoldás bemutatása (pl. active directory,     single-sign-on     vagy     legyen

integrált     az     ERP     megoldással,      annak jogosultság kezelésével).

 

4.    LEGYEN   INTEGRÁLHATÓ   LEGALÁBB   EGY FUNKCINÁLIS CÉLTERÜLETEN KIALAKÍTOTT RENDSZERREL

Egy funkcionális célterülettel vagy más alapfolyamathoz közvetlen kapcsolódó IT-rendszerrel integrált a megoldás.

 • Egy   tetszőleges   funkcionális   célterületen kialakított rendszerben egy tranzakciós folyamat bemutatása, amelyben mobil eszköz és  egyéb  alapfolyamathoz kapcsolódó informatikai rendszer érintett.

 

5.    MOBIESZKÖZÖK                            SZABVÁNYOS

KOMMUNIKÁCIÓJA

A mobileszközön keresztüli kommunikáció feleljen meg a hazai és a nemzetközi szabványoknak, ajánlásoknak.

 • Hazai  mobilhálózaton  keresztüli  kapcsolat felépítése a távoli szerverrel.

 

6.    MOBILALKALMAZÁS          –          BIZTONSÁGI

SZEMPONTOK

Szenzitív    adatok    használata    esetén    biztosítson titkosítási algoritmust a védelem érdekében.

 • Egy   tetszőleges   funkcionális   célterületen kialakított rendszerben egy tranzakciós folyamat bemutatása, amelyben titkosítást

reprezentálja.

 

7.    TÁVOLI MOBILESZKÖZ MENEDZSMENT

Olyan megoldás alkalmazása, mely biztosítja a mobil eszközön lévő adatok biztonságát, a mobil eszköz távoli menedzsmentjét.

 • A     mobileszköz     távoli     menedzselésének felületének a megtekintése a központból.

 

14. Térinformatikai és földrajzi információs (GIS) specializált rendszer funkcionális specifikáció

1. A követelménylista céljáról

Jelen követelménylista (mint a GINOP 3.2.2 felhívás ’Helyben telepített saját szoftver bevezetése’ célterületének szakmai melléklete) meghatározza azokat a minimális képességeket (funkciókat és azokhoz rögzített követelményeket), amelyeket egy térinformatikai és földrajzi információs (GIS) specializált  rendszernek  tartalmaznia  kell  abban  az  esetben,  ha  az  támogatásból  kerül megvalósításra.

2. A térinformatikai és földrajzi információs (GIS) specializált rendszerről

A  GIS  (Geographical  Information  System  -  Földrajzi  Információs  Rendszer)  olyan  térinformatika eszköz, amely a földrajzi helyhez köthető adatokat:

 • gyűjti,
 • tárolja,
 • megjeleníti,
 • kezeli,
 • elemzi és
 • modellezését támogatja.

A GIS megoldást nyújt nagyszámú helyzeti és leíró adat gyors, együttes, integrált áttekintésére és elemzésére. A GIS felépítésében, tartalmában, az alkalmazott hardver és szoftver tekintetében, a felhasználói környezetet illetően eltérő formákban jelenik meg.

3. Útmutató a dokumentumhoz

A következő táblázat soraiban az egyes funkciók meghatározása található. Ezen funkcionális célterületre vonatkozó követelmények teljesítését a támogatási kérelem aláírásával és beadásával vállalja a kedvezményezett, és azok teljesítését a kifizetés előtt továbbá a fenntartási időszakban a Közreműködő Szervezet ellenőrzi a táblázatban bemutatott módon.

Ezen funkcionális célterületre vonatkozó összes szempont teljesítése kötelező.

Kötelezően teljesítendő követelmény                                             Az ellenőrzés módszere

 

KÖTELEZŐ SZEMPONTOK

 

1.    TÉRBELI     és     FÖLDRAJZI     KOORDINÁTA ADATOK FELDOLGOZÁSA ÉS ÖSSZEKAPCSOLÁSA

A rendszer biztosítsa térbeli és földrajzi koordináta adatok feldolgozását és összekapcsolását.

2.    TÉRBELI           ADATOK           GYŰJTÉSÉNEK, TÁROLÁSÁNAK, VISSZAKERESHETŐSÉGÉNEK ÉS ELEMZÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA

A   rendszer   biztosítsa   térbeli   adatok   gyűjtését,

tárolását visszakeresését és elemzését.

3.    RÉTEGEK             CSOPORTOSÍTÁSA             ÉS MÉRETARÁNY-TARTOMÁNYOK KEZELÉSE

A rendszer biztosítsa rétegek csoportosítását és méretarány-tartományok kezelését.

 

4.    KERESÉS,       KATEGORIZÁLT       TARTALOM ELÉRÉS BIZTOSÍTÁSA

A rendszer biztosítsa a keresés során a kategorizált tartalom elérést és a keresési találatok térképi megjelenítését.

5.     EGYSZERŰ FELHASZNÁLÓ-AZONOSÍTÁS

A  rendszer  biztosítsa,  hogy  a  felhasználó  a rendszerbe való belépéskor csak egyszer azonosítsa magát és ezután a rendszer minden erőforrásához és szolgáltatásához további autentikáció nélkül hozzáférhessen.

6.    ARCHIVÁLÁS BIZTOSÍTÁSA

A rendszer biztosítsa az adatok archiválását és azok

elérhetőségét az on-line tranzakció számára.


 • Az   adott   koordinátákhoz   kapcsolódó   a grafikus felületen megjelenő információk szemléltetése.
 • A   térbeli   adatok   adatbázisban   történő tárolásának bemutatása és keresés után valós eredményhalmaz megjelenítése.
 • Rétegek,  valamint  rétegcsoportok  ki-  és bekapcsolhatóságának ellenőrzése.
 • A      különféle     rétegek     láthatóságának méretaránytól függően történő állíthatóságának ellenőrzése.
 • Tetszőleges attribútum érték szerinti szűrés végrehajtása és az eredmény térképen való megjelenítésének ellenőrzése.
 • Egyszerű felhasználó-azonosítás érdekében beépített megoldás bemutatása (pl. active directory, single-sign-on)
 • Az archiválási funkció működésének és az archivált adat elérésének bemutatása.

 

15. RFID technológiát alkalmazó specializált rendszer funkcionális specifikáció

1. A követelménylista céljáról

Jelen követelménylista (mint a GINOP 3.2.2 felhívás ’Helyben telepített saját szoftver bevezetése’ célterületének szakmai melléklete) meghatározza azokat a minimális képességeket (funkciókat és azokhoz rögzített követelményeket), amelyeket egy RFID technológiát alkalmazó specializált rendszernek tartalmaznia kell abban az esetben, ha az támogatásból kerül megvalósításra.

2. Az RFID technológiát alkalmazó specializált rendszerről

Az RFID automatikus azonosításhoz és adatközléshez használt technológia, melynek lényege adatok tárolása és továbbítása RFID címkék és eszközök segítségével. Az RFID technológia alkalmazásával lehetővé válik az adatok teljesen automatikus beolvasása és valamilyen feldolgozó számítógép felé történő továbbítása emberi beavatkozás nélkül.

 

3. Útmutató a dokumentumhoz

A következő táblázat soraiban az egyes funkciók meghatározása található. Ezen funkcionális célterületre vonatkozó követelmények teljesítését a támogatási kérelem aláírásával és beadásával vállalja a kedvezményezett, és azok teljesítését a kifizetés előtt továbbá a fenntartási időszakban a Közreműködő Szervezet ellenőrzi a táblázatban bemutatott módon.

Ezen funkcionális célterületre vonatkozó összes szempont teljesítése kötelező.

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

Az ellenőrzés módszere

 

 

KÖTELEZŐ SZEMPONTOK

 

 

1.    AZ INFORMÁCIÓK KÖZPONTITÁROLÁSA

A  rendszer  biztosítsa  az  automatikus  azonosítást RFID címkék és eszközök segítségével, továbbá az adatok összegyűjtését, összesítését és továbbítását.

 • Tetszőleges termék adatainak továbbítása RFID-eszköz segítségével, azonosítása a rendszerben.

 

2.    FELHASZNÁLÓI       ÉS        ADMINISZTRÁTORI

TEVÉKENYSÉGEK NYOMONKÖVETÉSE

A felhasználói és adminisztrátori tevékenységek visszakereshetőségének és az információk lekérdezhetőségének biztosítása. A rendszer biztosítsa az elosztási lánc egyes állomásain keresztül vezető út visszakereshetőségét.

 • Tetszőleges   RFID   azonosítóra   vonatkozó tranzakciójára vonatkozó naplóinformációk megtekintése.

 

3.    A EGYEDI AZONOSÍTÁST, KÖVETÉST TEGYEN

LEHETŐVÉ

A rendszer biztosítsa az egyedi, valós idejű azonosítást, valamint egyidejűleg több RFID címke automatikus beolvasását.

 • Egy       tetszőleges       termékhez       rendelt sorozatszám megtekintése a rendszerben.

 

4.    EGYSZERŰ FELHASZNÁLÓ-AZONOSÍTÁS

A  rendszer  biztosítsa,  hogy  a  felhasználó  a rendszerbe való belépéskor csak egyszer azonosítsa magát és ezután a rendszer minden erőforrásához és szolgáltatásához további autentikáció nélkül hozzáférhessen.

 • Egyszerű felhasználó-azonosítás érdekében beépített megoldás bemutatása (pl. active directory,     single-sign-on     vagy     legyen

integrált    az     ERP     megoldással,     annak jogosultság kezelésével).

 

5.    RIFD CÍMKE ELÉRHETŐSÉGE

Az elektronikus adathordozó (RFID címke) rögzíthető vagy beépíthető az azonosítani kívánt objektumba.

 • RIFD címke ellenőrzése a vállalat legalább 3 különböző termékén.


3. számú melléklet - Felhőalapú és egyéb online üzleti szolgáltatásokkal, megoldásokkal szemben támasztott követelmények

Általános követelménylista

1.   A követelménylista céljáról

Jelen követelménylista (mint a GINOP 3.2.2 felhívás ’Felhőalapú szolgáltatások bevezetése’ célterület szakmai melléklete) meghatározza azokat a minimális képességeket (funkciókat és azokhoz rögzített követelményeket) és informatikai követelményeket, amelyeket a támogatási kérelemből bevezetett alkalmazásoknak teljesíteniük kell.

2.   Általános követelmények

A támogatás igénybevételével használatba vett moduloknak és szolgáltatásoknak általánosan és egységesen meg kell felelniük az alábbi táblázatban szereplő, „Kötelezően teljesítendő követelmény” feltételeknek.

3.   Útmutató a dokumentumhoz

Az egyes funkcionális célterületekre vonatkozó követelmények teljesítését a támogatási kérelem aláírásával és beadásával vállalja a kedvezményezett, és azok teljesítését a kifizetés előtt továbbá a fenntartási időszakban a Közreműködő Szervezet ellenőrzi a táblázatban bemutatott módon.

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

 

Az ellenőrzés módszere

A VÁLLALKOZÁS ÁLTAL KÉPVISELT ÉRTÉKEK, ILLETVE ALAP-INFORMÁCIÓK MEGJELENÍTÉSE

1.    FENNTARTHATÓSÁG, FELHASZNÁLÓI TÁMOGATÁS

Célja a vállalkozás működési biztonságának fenntartása azáltal, hogy a használt modulokkal kapcsolatos problémák megoldásra, valamint a használat közben napvilágra kerülő hibák javításra kerülnek.

A követelmény szoros kapcsolatban áll a törvényi megfelelőség biztosításának követelményével is.

Ide tartozik az adott funkcionális célterületet reprezentáló alkalmazás verziókezelést támogató képessége.

Legalább egy éves, magyar vagy angol nyelven is elérhető termék (szolgáltatás) támogatás és/vagy követési szerződés meglétének igazolása a fenntartási időszak végéig.

2.    TÖRVÉNYI MEGFELELŐSÉG

Célja a mindenkori hazai törvényi megfelelőség biztosítása.

Fontos, hogy a szolgáltatáshoz létezzenek szállítói nyilatkozatok, hogy az megfeleljen a hazai törvényi előírásoknak (pl. pénzügyi / számviteli rendszerek esetében a számviteli törvényben előírtaknak), a jogszabályi környezet változásait legkésőbb az adott jogszabály hatálybalépéséig, vagy a jogszabály változásban előírtak szerint le kell követnie.

Szolgáltatói nyilatkozatok és szerződés ellenőrzése.

3.    INTEGRÁLTSÁG

Célja a munkavégzés, munkahatékonyság támogatása, duplikált adattárolás elkerülése.

A megoldás  legyen integrált a cégnél már megtalálható vagy az egyidőben bevezetésre kerülő többi vállalatirányítási modullal, ill. egyéb rendszerekkel.

A bevezetett modul integráltságának ellenőrzése, oly módon, hogy  a   modulba  berögzített  adat,  más  meglévő   modul számára is elérhető.

Pl.: Minden modulból látszódó ügyféltörzs vagy egyéb háttéradat megtekintése, egy módosítás átvezetésének az ellenőrzése.

4.    KÉPZÉS

Célja, a megoldás használatához szükséges tudás biztosítása.

A bevezetés során a megfelelő személyek jelenléti képzésen vagy távoktatáson kapják meg a szolgáltatás használatához szükséges ismereteket.

Történjen meg legalább egy a vállalkozás alkalmazásában álló személy képzése.

Oktatási      és      vizsga       jegyzőkönyvek      vagy      e-learning

regisztrációk, teljesítések ellenőrzése.

Az ellenőrzés során a megoldás bemutatásán legalább egy, a vállalkozás alkalmazásában álló személy vegyen részt.

5.    JOGOSULTSÁG-KEZELÉS

Az igénybe vett üzleti IKT szolgáltatás alkalmazzon jogosultságkezelést a felhasználók azonosításával és a különböző funkciók elérhetőségének jogosultsághoz rendelésével.

A szolgáltatás igénybevétele legalább két különböző jogosultsági  szinttel  rendelkező  felhasználóval, akik különböző felületet, különböző funkciókat érnek el.

 

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

 

Az ellenőrzés módszere

6.    REFERENCIA

A       szolgáltatóval        szemben       támasztott         ezen követelmények célja az ügyfél biztonságának növelése.

A bevezetendő megoldás szállítójának legyen legalább

3 valóban működő referenciája az adott funkcionális célterületen / modul tekintetében.

Szolgáltatói nyilatkozat ellenőrzése, amely tartalmazza a 3 működő referencia igazolását, a referenciát működtető cég elérhetőségét és kapcsolattartóját. A 3 darab referencia a GINOP 3.2.1 projektben létrehozott voucher rendszerben megtalálható (minősített) felhőalapú vagy egyéb online üzl megoldás, szolgáltatás megrendelése esetén biztosan fennáll, ezért abban az esetben ott ellenőrizhető (nem kell feltétlenül külön nyilatkozat).

9. MAGYAR  VAGY  ANGOL  NYELVŰ  SZOLGÁLTATÁSI  KÖRNYEZET  ÉS FELHASZNÁLÓI FELÜLET

A szolgáltatás magyar vagy angol nyelven (is) fut (elérhető).

10. TÁVOLI ELÉRÉS

A  rendszerhez  való  távoli  hozzáférés  biztosítása  a szükséges funkcionalitások tekintetében.

Felhasználói felületen történő tranzakció elindítása távolról.

11. HIBABEJELENTÉS DOKUMENTÁLTSÁGA

On-line   visszajelzések   (hibabejelentés,   felhasználói vélemények, stb.) kezelése.

A szolgáltatás on-line hibabejelentő felületének bemutatása.

12. BEVEZETETT MEGOLDÁSOK ADATTÖLTÖTTSÉGE ÉS VALÓS HASZNÁLATA

A projekt akkor tekinthető fizikailag befejezettnek, ha a

Kedvezményezett  a  funkcionális  területeket  legalább

már heti gyakorisággal használja. Ez alól kivételt képeznek azon funkcionális területek, ahol csak a gazdasági év indulásával kerül sor a megoldás használatára azok működési logikájából fakadóan.

Felhasználói felületen a releváns gazdasági évben működő megoldás (kedvezményezett vállalkozás valós üzleti és egyéb adataival való) töltöttségének és a vállalkozás alkalmazottai vagy vezetői által valós (legalább heti szintű) használatának ellenőrzése távolról.

 

1. Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció

1. A követelménylista céljáról

Jelen követelménylista (mint a GINOP 3.2.2 felhívás ’Felhőalapú szolgáltatások bevezetése’ célterület szakmai melléklete) meghatározza azokat a minimális képességeket (funkciókat és azokhoz rögzített követelményeket), amelyeket egy vállalati értékesítési, CRM megoldásnak tartalmaznia kell, abban az esetben, ha az támogatásból kerül megvalósításra.

 

2. Az értékesítési megoldásról

Az értékesítési megoldáson ebben az esetben egy integrált, ügyfél központú, a vállalat szervezeti felépítéséhez illeszkedő, annak belső, értékesítési folyamatait támogató szolgáltatást értünk.

Az értékesítési megoldás céljai:

 • Értékesítési és/vagy ügyfélszolgálati folyamatok támogatása;
 • Hatékonyság növelés;
 • Ügyfél elégedettség növelése.

3. Útmutató a dokumentumhoz

A  következő  táblázat   soraiban  az  egyes  funkciók  meghatározása  található.  Ezen  funkcionális célterületre vonatkozó követelmények teljesítését a támogatási kérelem aláírásával és beadásával vállalja a kedvezményezett, és azok teljesítését a kifizetés előtt továbbá a fenntartási időszakban a Közreműködő Szervezet ellenőrzi a táblázatban bemutatott módon.

Ezen funkcionális területre vonatkozó összes szempont teljesítése kötelező.

 

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

Az ellenőrzés módszere

 

 

KÖTELEZŐ SZEMPONTOK

 

 

ÉRTÉKESÍTÉS HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE

 

1.    KAMPÁNYMENEDZSMENT ALAPOK

Célja   a   közvetlen   értékesítés   és   a   rendezvény szervezési feladatok támogatása.

A    rendszer     tegye     lehetővé     direkt    marketing kampányok előkészítését és menedzselését.

A rendszernek tudnia kell:

 • Célközönséget           leválogatnia           adott paraméterek szerint és lehetővé kell tennie az     eredmény     exportálását    a     további felhasználásokhoz;
 • A kapott visszajelzések kezelését a későbbi elemzések feldolgozásának céljából (megkeresés eredménye).
  • Egy egyedi paraméterek alapján leválogatott célközönség halmaz megtekintése.

 

 • Egy     korábbi      kampány      eredményeinek lekérdezése a rendszerből.

 

2.    ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMATOK TÁMOGATÁSA Célja    az     egyszerűbb,     hatékonyabb     értékesítést

támogató munkavégzés lehetővé tétele.

A rendszer támogassa az értékesítők munkáját az adott, teljes értékesítési folyamatra vonatkozóan:

Ajánlat -> Rendelés -> Szállítás -> Számlázás

Az   értékesítési   bizonylatok   adatait   csak   egyszer kelljen bevinni a rendszerbe, az egymást követő bizonylatok az előzőekből logikailag származtathatóak legyenek. A rendszer emellett tegye lehetővé az alábbiakat:

 • Gyártásból   érkező   előrejelzések   kezelése (amennyiben a cég rendelkezik gyártási modullal);
 • Potenciális értékesítési lehetőségek kezelése és nyomon követése, kereskedelmi feladatok támogatása;
 • Ajánlatkészítés támogatása;
  • Ajánlati    árazás,    többszintű    kedvezmény rendszer kezelésének biztosítása több szinten;
   • Egy értékesítési folyamat, ahol a megelőző bizonylatok már tartalmazzák a korábban bevitt releváns adatokat.
 

 

ÜGYFÉLELÉGEDETTSÉG NÖVELÉSE

 

3.    KEDVEZMÉNY-KEZELÉS

Célja értékesítési oldalon a folyamatok gyorsítása, az értékesítők munkájának támogatása, az ügyfelek rugalmas kiszolgálásának elősegítése, ügyfél- elégedettség ügyfélmegtartási arány növelése.

A rendszernek alkalmasnak kell lennie a kedvezmény-

rendszerek és azok kombinációinak kezelésére:

Egy         tetszőlegesen         választott          kedvezmény struktúrájának bemutatása.

Legalább két kedvezményfajta kezelése:

 • Mennyiségi kedvezmények,
 • Egyedi árak,
 • Értékhatárhoz kötődő kedvezmények
 • Időszaki kedvezmények.

 

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

Az ellenőrzés módszere

 

 • Mennyiségi kedvezmények
 • Egyedi árak
 • Értékhatárhoz kötődő kedvezmények
 • Időszaki kedvezmények

 

 

4.    ÜGYFÉLKEZELÉS TÁMOGATÁSA

Célja a jobb ügyfélkapcsolatok támogatása.

A rendszer tegye lehetővé az ügyféllel történt kapcsolatfelvételek folyamatszemléletű dokumentálását (pl. ticketing), visszakereshetőségét, szempontok megadását, előre beépített riportok segítségével.

 • 3  ügyfél  élettörténetének  a  megtekintése különös tekintettel arra, hogy:

o  Mikor történt kapcsolatfelvétel;

o  Mi volt a kapcsolatfelvétel témája;

o  Mi volt a kapcsolatfelvétel tartalma.

 

5.    REKLAMÁCIÓKEZELÉS

Célja az ügyfél-elégedettség növelése az ügyfél által jelzett problémák eredményes kezelése révén.

A rendszer tegye lehetővé az ügyfél által jelzett problémák rögzítését és azok elemzését, szükség esetén a problémák – nem feltétlenül automatikus – eszkalációját.

 • Egy       reklamációs       és/vagy       eszkalációs folyamat megtekintése a rendszerben.

 

ALAPFUNKCIÓK

 

6.    ÜGYFÉL TÖRZSADATOK KEZELÉSE

Célja a működési hatékonyság növelése, egységes törzsadat állomány kialakításának támogatása.

A rendszer tegye lehetővé ügyfél törzsadatok rögzítését és automatikus betöltését külső adatbázisból az egységes törzsadat-táblába egyedi kulcsok alapján.

Az ügyfél törzsadatoknak tartalmaznia kell:

 • Egyedi azonosító;
 • Ügyfél neve;
 • Kapcsolattartók;
 • Címek (Számlázási, szállítási);
  • Egyedi   ügyfél   jellemzők   rögzítésének   a lehetőségét.
   • 3   ügyfél   törzsadatainak   a   megtekintése, legalább a funkcionálisan megkövetelt adattartalom meglétének az ellenőrzése.
 

 

7.    FRONT OFFICE TÁMOGATÁS

Célja az ügyfelekkel való megfelelő kommunikáció kialakítása.

A megoldás tegye lehetővé az alábbi üzenetküldési vagy kommunikációs módok közül legalább kettő kezelését:

 • hangátvitel,
 • web chat,
 • email,
 • IVR (interactive voice response),
 • sms.
  • Legalább        két        üzenetküldési        vagy kommunikációs mód  bemutatása  a megoldás kapcsán.
 

 

2. Gyártási terület funkcionális specifikáció

1. A követelménylista céljáról

Jelen követelménylista (mint a GINOP 3.2.2 felhívás ’Felhőalapú szolgáltatások bevezetése’ célterület szakmai melléklete) meghatározza azokat a minimális képességeket (funkciókat és azokhoz rögzített követelményeket), amelyeket egy gyártástámogató megoldásnak tartalmaznia kell, abban az esetben, ha az támogatásból kerül megvalósításra.

2. A gyártástámogató megoldásokról

A gyártástámogató megoldás ebben az esetben egy olyan szolgáltatást jelent, amely alkalmas arra, hogy:

 • Segítse az alacsony alapanyag és/vagy félkész termék, illetve áru raktárkészlet-szint tartását;
 • Segítse az átfutási idők csökkentését;
  • Alacsonyabb    munkaerő    ráfordítással     optimalizálja     a     szükséges    emberi    erőforrások mennyiségét.

3. Útmutató a dokumentumhoz

A  következő  táblázat   soraiban  az  egyes  funkciók  meghatározása  található.  Ezen  funkcionális célterületre vonatkozó követelmények teljesítését a támogatási kérelem aláírásával és beadásával vállalja a kedvezményezett, és azok teljesítését a kifizetés előtt továbbá a fenntartási időszakban a Közreműködő Szervezet ellenőrzi a táblázatban bemutatott módon.

Ezen funkcionális területre vonatkozó összes szempont teljesítése kötelező.

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

Az ellenőrzés módszere

 

 

KÖTELEZŐ SZEMPONTOK

 

 

RAKTÁRKÉSZLET OPTIMALIZÁLÁS

 

1.    SZÜKSÉGLET       SZÁMÍTÁS       /      BESZERZÉSI

ELŐREJELZÉSEK

Célja   a   készletérték   minimalizálása,   valamint   a

készletforgás felgyorsításának elősegítése.

A rendszer tegye lehetővé a szükséges készletszintek figyelését  a  gyártási  prognózisok  és  a  félkész termékek alapanyag szükségleteinek figyelembe vételével, valamint legyen lehetőség a készletszintekhez kapcsolódó automatikus figyelmeztetések megadására.

 • Anyag szükségletek foglalásának ellenőrzése.

 

2.      GYÁRTÁSI RENDELÉSEK

Célja   a   hatékonyság,   tervezhetőség   növelése,   a raktárkészletek csökkentése.

A rendszer tegye lehetővé gyártási rendelések előre történő rögzítését.

 • Gyártási rendelés rögzítése a rendszerben.

 

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS

 

3.    GYÁRTÁSÜTEMEZÉS

A rendszer tegye lehetővé a gyártások ütemezését. A rendszer tegyen javaslatot a gyártási folyamatok sorrendiségére, az egymást követő gyártások prioritására, munka és erőforrás szükségletére.

Vegye  figyelembe a  technológiai  sorrendi korlátozások kezelését.

 • Gyártási   ütemezés   megtekintése,   ahol   a gyártási ütemezés figyelembe veszi:

o  a gyártási folyamatok prioritását,

o  a technológiai sorrendi korlátozásokat,

o  az erőforrások optimális kihasználását.

 

4.    HULLADÉKKEZELÉS

Célja a gyártási folyamat során keletkezett hulladék megfelelő kezelése a későbbi kimutatásokhoz, a folyamatok optimalizálásához való felhasználhatóság megkönnyítése érdekében.

A rendszer tegye lehetővé a hulladék kezelését mind készlet, mind kimutatási szinten

 • Egy   gyártási   folyamat   során   keletkezett hulladék kezelésének megtekintése, hulladékkal        kapcsolatos        információk

lekérdezése a rendszerből.

 

5.    MINŐSÉGELLENŐRZÉS TÁMOGATÁSA

Célja a termék minőségének növelése.

A rendszer tegye lehetővé a minőség-ellenőrzési módszertan rögzítését és a mérési eredmények eltárolását.

 • Eltérő   technológiához   tartozó   ellenőrzési módszertan és a tárolt eredmények megtekinthetősége.

 

6.    SELEJTKEZELÉS

Célja a gyártási folyamat során keletkezett selejt mennyiségének optimálása ehhez kapcsolódó kimutatások készítése, a gyártási eljárások fejlesztésének elősegítésére.

A rendszer tegye lehetővé a gyártási selejt kezelését mind készlet, mind kimutatási szinten.

 • Egy   adott   gyártási   selejttel   kapcsolatos

kimutatás(ok) lekérdezése a rendszerből.

 

ALAPFUNKCIÓK

 

7.    GYÁRTÁSI SZÁM/SARZS SZÁM KEZELÉSE

Célja a raktári készletek, gyártott termékek nyomon

 • Egy gyártási vagy sarzs számmal rendelkező termék kartonjának a bemutatása.

 

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

Az ellenőrzés módszere

 

követhetőségének    elősegítése,    a    szavatossággal

rendelkező tételek felhasználásának optimalizálása.

A rendszer tegye lehetővé sarzs és gyártási számok generálását automatikus és/vagy manuális módon, majd az egyedi azonosító számok nyomon követését.

Sarzs, más néven köteg szám – több, egy gyártásból beérkező cikk együttes azonosítását szolgálja

Gyártási szám – cikkenként különböző, egyedi azonosítást tesz lehetővé

 

 

8.    ALAPANYAGOK KEZELÉSE

Célja  a  késztermék  alapanyag  szükségletének rögzítése és kezelése.

A rendszer biztosítson lehetőséget az egyes késztermékek előállításához szükséges alapanyag- mennyiségek megadására, illetve ezen mennyiségek tetszőleges módosítására.

 • Az       adott        technológiához        szükséges alapanyagok      bemutatása        a       gyártási

folyamatban.

 

3.    Humán    erőforrás    menedzsment    és    bérszámfejtés funkcionális specifikáció

1. A követelménylista céljáról

Jelen követelménylista (mint a GINOP 3.2.2 felhívás ’Felhőalapú szolgáltatások bevezetése’ célterület szakmai melléklete) meghatározza azokat a minimális képességeket (funkciókat és azokhoz rögzített követelményeket), amelyeket egy HR megoldásnak tartalmaznia kell, abban az esetben, ha az támogatásból kerül megvalósításra.

2. A HR megoldásokról

A HR megoldás ebben az esetben egy olyan szolgáltatást jelent, amely alkalmas arra, hogy:

 • segítse   a   HR   osztály   vagy   a   humánpolitikai   feladatokat   ellátó   munkatárs   munkáját, optimalizálva a szükséges munkaerő ráfordítást;
 • lehetővé tegye bizonyos munkafolyamatok automatizálását, támogassa azok végrehajtását;
 • segítse a cég működési hatékonyságának növelését.

 

3. Útmutató a dokumentumhoz

A  következő  táblázat   soraiban  az  egyes  funkciók  meghatározása  található.  Ezen  funkcionális célterületre vonatkozó követelmények teljesítését a támogatási kérelem aláírásával és beadásával vállalja a kedvezményezett, és azok teljesítését a kifizetés előtt továbbá a fenntartási időszakban a Közreműködő Szervezet ellenőrzi a táblázatban bemutatott módon.

Ezen funkcionális területre vonatkozó összes szempont teljesítése kötelező.

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

Az ellenőrzés módszere

 

 

KÖTELEZŐ SZEMPONTOK

 

 

ADMINISZTRÁCIÓS TERHEK CSÖKKENTÉSE

 

1.    CAFETERIA     (BÉREN     KÍVÜLI     JUTTATÁSOK

KEZELÉSE)

Célja      a     választható       béren     kívüli      juttatások kezelésének egyszerűsítése.

A rendszer tegye lehetővé:

 • választható béren kívüli juttatások kezelését a vállalatok eltérő igényének megfelelően,
 • adatok       exportálását       a       bérszámfejtő

rendszerbe.

 • Egy   tetszőleges   munkavállaló   –   juttatási elem   csoportokból  választott   –   cafeteria

elemeinek bemutatása.

 

2.    MUNKAKÖR NYILVÁNTARTÁSOK

Célja a munkakörök egységesítése, a munkavállalói felelősségi körök nyomon követhetősége.

A rendszer tegye lehetővé az egyes munkavállalókhoz feladatok, felelősségek, hatáskörök rendelését, valamint a munkaköri leírások csatolását.

 • Egy kiválasztott munkavállaló feladatainak és felelősségeinek, valamint a pozíciójához tartozó munkaköri leírásnak megtekintése a

rendszerben.

 • Adott   munkakörbe   tartozó   munkatársak

listázása a rendszerből

 

3.    DOLGOZÓI ALAPADATOK NYILVÁNTARTÁSA Célja    a    munkavállalók    személyi    és    munkaügyi

adatainak           kezelésével           járó           alapadatok

adminisztrációja.

A rendszer tegye lehetővé

 • személyes adatok;
 • előző munkahelyek;
  • iskolai   végzettségek   és   szakképzettségek, tudományos fokozatok, tanfolyami képzések, nyelvtudások, nyelvvizsgák;
  • orvosi vizsgálatok,
  • fegyelmi intézkedések – kitüntetések,
  • tanulmányi szerződések,
  • jogviszony adatok,
   • szervezeti,         munkaköri         paraméterek, besorolási adatok kezelését.
    • Egy    tetszőleges    munkavállaló    adatainak bemutatása a rendszerben a funkcionális követelményeknek  megfelelően tartalommal.
 

 

ALAPFUNKCIÓK

 

4.    MUNKASZERZŐDÉS-KEZELÉS

Célja az érvényben lévő és archív munkaszerződések kezelése.

A   rendszer   tegye   lehetővé   a   munkaszerződések változásainak követését.

 • Egy               tetszőleges               munkavállaló munkaszerződésének  és  a  belépés  óta történt szerződés-módosításainak nyomon követése a rendszerben.

 

5.    TÖRVÉNYI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE

A támogatott vállalkozás ezen rendszer vagy modul segítségével  teljesíti  az  előző  1-4.  pontokban felsorolt, ahhoz kapcsolódó munkavállalókkal kapcsolatos törvényi kötelezettségeit.

 • Az  előző  1-4.  pontokban felsorolt funkciók alkalmazottakra vonatkozó releváns adatai valósan megtalálhatók a rendszerben.

4. Kontrolling és döntéstámogatás funkcionális specifikáci

1. A követelménylista céljáról

Jelen követelménylista (mint a GINOP 3.2.2 felhívás ’Felhőalapú szolgáltatások bevezetése’ célterület szakmai melléklete) meghatározza azokat a minimális képességeket (funkciókat és azokhoz rögzített követelményeket), amelyeket egy kontrolling és döntéstámogatási megoldásnak tartalmaznia kell abban az esetben, ha az támogatásból kerül megvalósításra.

2. A kontrolling- és döntéstámogatási megoldásról

A kontrolling- és döntéstámogatási megoldás ebben az esetben egy olyan szolgáltatást jelent, amely alkalmas arra, hogy:

 • segítse a kontrolling osztály munkatársainak vagy a cégvezetésnek a munkáját, optimalizálva a szükséges munkaerő ráfordítást;
 • lehetővé tegye bizonyos munkafolyamatok automatizálását, támogassa azok végrehajtását;
 • segítse a cég működési hatékonyságának növelését.

3. Útmutató a dokumentumhoz

A következő táblázat soraiban az egyes funkciók meghatározása található. Ezen funkcionális célterületre vonatkozó követelmények teljesítését a támogatási kérelem aláírásával és beadásával vállalja a kedvezményezett, és azok teljesítését a kifizetés előtt továbbá a fenntartási időszakban a Közreműködő Szervezet ellenőrzi a táblázatban bemutatott módon.

Ezen funkcionális területre vonatkozó összes szempont teljesítése kötelező.

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

Az ellenőrzés módszere

 

 

KÖTELEZŐ SZEMPONTOK

 

 

MŰKÖDÉSI HATÉKONYSÁG-NÖVELÉS

 

1.    ADATBÁZIS KAPCSOLATOK

Célja az információ elérhetőségének biztosítása.

.A rendszer legyen képes minél több különböző vállalati adatforráshoz  csatlakozni,  valamint  az  ezekből  kapott inputok feldolgozására adatfeldolgozási és elemzési céllal.

 • A       rendszernek      legyen       közvetlen

kapcsolata legalább 1 adatbázissal.

 

2.    RIPORTOK EREDMÉNYÉNEK EXPORTÁLÁSA

Célja az információk kinyerhetőségének, továbbfelhasználhatóságának biztosítása.

A rendszernek lehetővé kell tennie riportok eredményének exportálását (mentését) tovább- felhasználható formátumban (pl.: Excel, TXT, CSV vagy XML.)

 • Legalább      3      riport      eredményének exportálása Excel, TXT, CSV vagy XML állományba.

 

DÖNTÉSTÁMOGATÁS

 

3.    MUTATÓSZÁMOK DEFINIÁLÁSA

Célja a menedzsment döntéshozatalát megkönnyítő mutatók definiálása.

A rendszernek lehetővé kell tennie mutatószámok definiálását, amelyek a vállalat teljesítményének mérését, terv-tény adatok összehasonlítását teszik lehetővé. A rendszernek lehetővé kell tennie a mutatószámok egységes megjelenítését.

 • A      teljesítménymérő      mutatószámok meglétének és megjelenítésének ellenőrzése a rendszerben.

 

4.    ELŐRE   DEFINIÁLT   ÉS   AD-HOC   LEKÉRDEZÉSEK

KEZELÉSE

Célja  a  vezetői  döntéshozatal  támogatása,  a  terv-tény adatok könnyebb nyomon-követhetőségének elősegítése.

A    rendszernek   biztosítania   kell    előre   definiált   és paraméterezhető lekérdezések elvégzését.

 • Legalább  egy  vállalat-specifikus  és  egy iparág   specifikus   paraméterezhető   és egy előre definiált lekérdezés elvégzése

a rendszerben.

 

ALAPFUNKCIÓK

 

5.    MÉRTÉKEGYSÉGEK

Célja a kimutatások készítésének egyszerűsítése, az összehasonlíthatóság megkönnyítése.

A rendszernek lehetővé kell tennie a különböző pénznemekben vagy naturáliákban, valamint százalékban történő kimutatások készítését.

 • Egy olyan kimutatás készítése, melynek alapadatai legalább három különböző naturáliát vagy pénznemet tartalmaznak.

 

6.    TÉNYADATOK           FOLYAMATOS          VEZETÉSE, BETÖLTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE

Célja a folyamatos, naprakész információk biztosítása.

A rendszernek lehetővé kell tennie a folyamatos, de legalább   napi   egyszeri,   ütemezett   adatbetöltést,   az adatok naprakészen tartásának érdekében.

 • A      rendszerben      megtalálhatóak      a legfrissebb (legfeljebb 24 órával korábbi) adatok.

 

7.    MODELLEK KÉSZÍTÉSE

Célja   modellek   segítségével   képes   mennyiségi   vagy költség analízist készíteni.

 • A              rendszerben              megjelenő költségszámítási vagy elemzési modell bemutatása.

 

5. Beszerzési, logisztikai terület funkcionális specifikáció

1. A követelménylista céljáról

Jelen követelménylista (mint a GINOP 3.2.2 felhívás ’Felhőalapú szolgáltatások bevezetése’ célterület szakmai melléklete) meghatározza azokat a minimális képességeket (funkciókat és azokhoz rögzített követelményeket), amelyeket egy beszerzési-logisztikai megoldásnak tartalmaznia kell, abban az esetben, ha az támogatásból kerül megvalósításra.

2. A logisztikai megoldásokról

A beszerzési-logisztikai megoldás ebben az esetben egy olyan szolgáltatást jelent, amely alkalmas arra, hogy:

 • segítse  a  beszerzési,  logisztikai  feladatokat  ellátó  munkatársak  munkáját,  optimalizálva  a szükséges munkaerő ráfordítást;
 • lehetővé tegye bizonyos munkafolyamatok automatizálását, támogassa azok végrehajtását;
 • segítse a cég működési hatékonyságának növelését.

 

3. Útmutató a dokumentumhoz

A  következő  táblázat   soraiban  az  egyes  funkciók  meghatározása  található.  Ezen  funkcionális célterületre vonatkozó követelmények teljesítését a támogatási kérelem aláírásával és beadásával vállalja a kedvezményezett, és azok teljesítését a kifizetés előtt továbbá a fenntartási időszakban a Közreműködő Szervezet ellenőrzi a táblázatban bemutatott módon.

Ezen funkcionális területre vonatkozó összes szempont teljesítése kötelező.

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

Az ellenőrzés módszere

 

 

KÖTELEZŐ SZEMPONTOK

 

 

MŰKÖDÉSI HATÉKONYSÁG-NÖVELÉS

 

1.    CIKKCSOPORTOSÍTÁS

Célja a készletek átláthatóbbá tétele, a lekérdezések, kimutatások készítésének segítése.

A  rendszer  adjon  lehetőséget  a  cikkek  tetszőleges csoportba sorolására legalább egy szempont szerint.

 • Egy       cikkcsoport       bemutatása.        Olyan lekérdezés   lehívása   a   rendszerben,   ami

cikkcsoport            szerinti            bontásokat, kimutatásokat tartalmaz.

 

2.    SARZS ÉS GYÁRTÁSISZÁM KEZELÉSE

Célja a raktári készletek nyomon követhetőségének elősegítése, a szavatossággal rendelkező tételek felhasználásának optimalizálása.

A rendszer tegye lehetővé a raktáron lévő cikkekhez kapcsolódó  sarzs  és  sorozatszámok  kezelését, nyomon követve az adott cikk mozgását.

Sarzs, más néven köteg szám – több, egy gyártásból beérkező cikk együttes azonosítását szolgálja

Gyártási szám – cikkenként különböző, egyedi azonosítást tesz lehetővé

 • Egy tetszőleges cikk sarzs vagy gyártási szám bemutatása a rendszerbem.

 

3.    CIKKTÖRZS KEZELÉS

Célja a cikkek kezelésének egységessé tétele.

A   rendszer   tegye   lehetővé   a   cikkek   egységes kezelését, minimálisan az alábbi adatok tárolásával:

 • Egyedi azonosító;
 • Cikk megnevezése;
 • Egyedi cikk tulajdonságok;
 • Cikkcsoportba sorolás;
 • Beszerzési adatok.
  • 10 tetszőleges cikktörzs elem megtekintése, a minimálisan megkövetelt adattartalom ellenőrzése.
 

 

4.    TÖBB RAKTÁR KEZELÉSE

Célja az üzleti folyamatok átláthatóságának segítése.

A  rendszer  legyen  képes,  amennyiben  szükséges, több  (virtuális)  raktár  kezelésére,  raktáranként tárolva az adott raktárban található készletmennyiséget.

 • Egy adott cikkhez bemutatni a rendszerben, hogy melyik raktárban mekkora készlet található.

 

5.    KÉSZLETSZINT FIGYELÉS

Célja a gazdaságos működés, a raktárkészletek optimalizálásának segítése.

A rendszer adjon lehetőséget minimális és maximális készletszintek beállítására és hozzájuk kötődő automatikus figyelmeztetések megadására.

 • Egy  kiválasztott cikkhez  kötődő  minimális, maximális készletszint beállításának ellenőrzése    és    egy    teszt    eladási    és

beszerzési       folyamat        segítségével       a figyelmeztetések meglétének ellenőrzése.

 

MUNKAVÉGZÉS TÁMOGATÁS

 

6.    KÉSZLETÉRTÉK            VAGY           MENNYISÉGI

NYILVÁNTARTÁS

Célja a raktárkészlet optimalizálásának elősegítése.

A  rendszer  adjon  lehetőséget  a  raktárkészlet értékbeli nyilvántartására, raktáranként, cikkenként, cikkcsoportonként.

 • Az     ellenőrzés     időpontjában     meglevő készletérték bemutatása egy adott cikkre, cikkcsoportra, raktárra.

 

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

Az ellenőrzés módszere

 

A rendszer tegye lehetővé a különböző készletértékelési nyilvántartások (pl. FIFO, LIFO stb.) kezelését.

 

 

7.    VISSZÁRU KEZELÉS

Célja a hatékony logisztikai folyamatok támogatása.

A  rendszer  tegye  lehetővé  visszáru  kezelését  az értékesítési és beszerzési folyamatokban.

 • Egy visszáru kezelési folyamat bemutatása.
 • Beérkeztetés -> Visszaküldés

 

8.    RENDELÉSI                                        MENNYISÉG

NYILVÁNTARTÁS/RAKTÁRKÉSZLET KEZELÉS Célja  a  raktárkészletek optimális  szinten  tartása,  a

készletforgás tervezhetőségének növelése.

A rendszerben legyen elérhető a várható készletek beérkezésének időpontja, mennyisége, továbbá a foglaltságot is tudja kezelni.

 • Egy  adott  cikk  várható  raktárbeérkezési-

időpontjainak megtekintése a rendszerben.

 

9.    LELTÁROZÁS

Célja  a  raktárkészlet  szintek  ellenőrizhetőségének támogatása.

A rendszer tegye lehetővé

 • Leltárívek
 • leltárkészlet korrekció
  • leltárciklusok kezelését, használatát.
   • A   leltár   ív   nyomtatása   a   rendszerből, valamint teszt-leltár rögzítése egy 10 elemű cikk       részhalmazra,       eltérésekkel       és

leltárkészlet korrekció ellenőrzéssel:

o  Raktár készlet hiány rögzítése;

o  Raktár többlet rögzítése.

 

ALAPFUNKCIÓK

 

10.  ÁRLISTA KEZELÉS

Célja   a   beszerzési   folyamatok   segítése,   a   cég rugalmasságának növelése.

A rendszer tegye lehetővé:

 • beszerzési árlisták kezelését lehetőséget adva ügyfelenként egyedi árak megadására is;
 • árlisták közvetlenül fájlból (Excel, XML, txt, csv, stb.) történő betöltését.
  • Egy   cikk   megvizsgálása,   ahol   a   cikknek tartalmaznia kell két különböző beszerzési árat.
  • Például csavar

o  A) szállítótól 3 Ft

o  B) szállítótól 2,5 Ft

 

11.  INTRASTAT adatszolgáltatás

Célja az INTRASTAT adatszolgáltatás bevallás elkészítése.

A rendszer tegye lehetővé az INTRASTAT bevalláshoz szükséges adatok összegyűjtését ás a bevallás elkészítését.

 • A    rendszer   által    előállított   INTRASTAT

adatszolgáltatás elkészítése.

 

12.  LOGISZTIKAI LÁNC VÉGIGKÖVETÉSE

Célja a munkavégzés segítése, egyszerűbb, hatékonyabb munkavégzés lehetővé tétele.

A rendszer támogassa a beszerzők munkáját az adott, teljes beszerzési folyamatra vonatkozóan:

 

Rendelés -> Szállítás -> Számlázás

A beszerzési bizonylatok adatait csak egyszer kelljen bevinni a rendszerbe, az egymást követő bizonylatok az előzőekből logikailag származtathatóak legyenek.

 • Egy logisztikai folyamat megtekintése, ahol

az     egymást     követő      bizonylatok     már

tartalmazzák  a  korábban  bevitt  releváns

adatokat.

 

6. Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció

1. A követelménylista céljáról

Jelen  követelménylista  (mint  a  GINOP  3.2.2  felhívás  ’Felhőalapú  szolgáltatások  bevezetése’  célterület szakmai melléklete) meghatározza azokat a minimális képességeket (funkciókat és azokhoz rögzített követelményeket), amelyeket egy táv- és csoportmunkát egyaránt támogató megoldásnak tartalmaznia kell, abban az esetben, ha az támogatásból kerül megvalósításra.

 

2. A táv- és csoportmunkát támogató megoldásról

A táv- és csoportmunkát támogató megoldás a vállalat belső folyamatait támogató, a vállalat szervezeti felépítéséhez illeszkedő integrált rendszer, amely rendelkezésre álló adatkapcsolatokat felhasználva a lehetőségekhez képest bárhonnan elérhető.

A táv- és csoportmunkát támogató megoldás céljai:

 • térbeli távolságok kezelése;
 • időbeli távolságok kezelése;
 • egységes ügyviteli és vállalati információs rendszer üzemeltetése.

3. Útmutató a dokumentumhoz

A következő táblázat soraiban az egyes funkciók meghatározása található. Ezen funkcionális célterületre vonatkozó követelmények teljesítését a támogatási kérelem aláírásával és beadásával vállalja a kedvezményezett, és azok teljesítését a kifizetés előtt továbbá a fenntartási időszakban a Közreműködő Szervezet ellenőrzi a táblázatban bemutatott módon.

Ezen funkcionális területre vonatkozó összes szempont teljesítése kötelező.

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

Az ellenőrzés módszere

 

 

KÖTELEZŐ SZEMPONTOK

 

 

A VÁLLALATI MUNKASZERVEZÉS ÉS MUNKAFOLYAMATOK TÁMOGATÁSA

 

1.    BIZTONSÁGOS TÁVOLI KAPCSOLAT

Célja az adatkommunikáció biztonságos és hiteles módjának kiépítése.

Alkalmazásával lehetőség nyílik olyan adatcsatorna használatára, amelynek segítségével a távoli kapcsolatok  biztonsága  egyenértékű  egy  helyi hálózati kapcsolattal.

 • A      biztonságos      kapcsolódás      módjának bemutatása.

 

2.    BIZTONSÁGOS LEVELEZÉSI LEHETŐSÉG

Célja, hogy az elektronikus levelezés elérhetősége akkor is biztosítható legyen, ha nincs lehetőség biztonságos távoli kapcsolat kiépítésére.

Használatával lehetőség nyílik akkor is az elektronikus levelek olvasására és írására, azaz a korlátozott irodai funkciók használatára, ha nincs mód vagy lehetőség biztonságos távoli kapcsolat kiépítésére.

 • A   biztonságos  távoli   levelezési  lehetőség bemutatása (https kapcsolat).

 

3.    OSZTOTT  INFORMÁCIÓS  BÁZIS  ÉPÍTÉSÉNEK

LEHETŐSÉGE

Célja a tudás, információ kollektív megosztásának a segítése.

A rendszer biztosítson egy egységes szerkezetű, hierarchikusan felépített, távolról (mobileszközökről) is elérhető tudásbázist, amely a vállalkozásban keletkező adatok tárolását és elérését képes segíteni.

 • A  tároló/lekérdező  felület  bemutatása.  A dokumentumok elérhetőségének demonstrálása külső elérési pontról.

 

4.    A       PAPÍR        ALAPÚ       DOKUMENTUMOK

ELEKTRONIKUS           KEZELÉSI,          TÁROLÁSI LEHETŐSÉGÉNEK MEGTEREMTÉSE

Célja, a nem elektronikusan keletkező adatok (pl. levelek, számlaképek) elektronikus kezelhetősége.

Használatával lehetőség nyílik a papír alapú dokumentumok távoli kezelésére és kereshető tárolására.

 • Az elektronikus kezelő rendszer bemutatása legalább 10, tetszőlegesen kiválasztott elektronikusan         kezelt         dokumentum

segítségével.

 

5.    VALÓS IDEJŰ ÜZENETKÜLDŐ SZOLGÁLTATÁS

BEVEZETÉSE

Célja, a kommunikációs költségek csökkentése érdekében olyan valós idejű üzenetküldő szolgáltatás (pl. üzleti videokommunikációs megoldás) használata kerüljön bevezetésre, amelynek segítségével írásban és / vagy élőszóban nyílik mód a kapcsolattartásra.

Használatával lehetőség nyílik a távoli elérésen keresztül csatlakozók státuszának monitorozására, a közvetlen elektronikus adat- és információcserére.

 • A    valós    idejű    üzenetküldő    szolgáltatás használatának bemutatása; a vállalkozás munkavállalóinak 80%-ának saját, személyre

szóló hozzáféréssel kell rendelkeznie.

 

6.    FELADAT   STÁTUSZAIT   KÖVETŐ   RENDSZER

HASZNÁLATA

Célja, hogy a felmerülő problémák és feladatok kezelésének teljes életciklusa és státuszainak állapota egyértelműen nyomon követhető legyen a felelőségi viszonyokkal együtt.

 • A     feladat      státuszait      követő     rendszer

bemutatása.   A   vállalkozás   munkavállalói

80%-ának         saját,          személyre         szóló hozzáféréssel kell rendelkeznie.

 

7. Pénzügyi, számviteli terület funkcionális specifikáció

1. A követelménylista céljáról

Jelen  követelménylista  (mint  a  GINOP  3.2.2  felhívás  ’Felhőalapú  szolgáltatások  bevezetése’  célterület szakmai melléklete) meghatározza azokat a minimális képességeket (funkciókat és azokhoz rögzített követelményeket), amelyeket egy pénzügyi, számviteli megoldásnak tartalmaznia kell abban az esetben, ha az támogatásból kerül megvalósításra.

2. A pénzügyi és számviteli megoldásokról

A pénzügyi, számviteli megoldás ebben az esetben egy olyan szolgáltatást jelent, amely alkalmas arra, hogy:

 • A  releváns  pénzügyi  és  számviteli  jogszabályok  elvárásainak  megfelelően  folyamatosan  követi  a vállalkozás üzemgazdasági- és pénzügyi eredményességét, valamint megfelel a beszámolási- könyvvezetési előírásoknak;
 • Folyamatosan   aktuális   állapotot   mutat   a   vállalkozás   szállítói   kötelezettségeiről   és   vevői követeléseiről,  továbbá  a  rövid-  és  hosszabb  távú  likviditási  tervek  készítésével  támogatja  a vállalkozás pénzügyi tervezhetőségét;
 • Biztosítsa a vállalat tulajdonában lévő tárgyi eszköz nyilvántartását, kezelését és értékelését;
 • Tegye lehetővé bizonyos munkafolyamatok automatizálását, támogassa azok végrehajtását;
 • Támogassa a cég működési hatékonyságának növelését;
 • Támogassa a pénzügyi munkatársak munkáját, optimalizálva a szükséges munkaerő ráfordítást.

 

3. Útmutató a dokumentumhoz

A következő táblázat soraiban az egyes funkciók meghatározása található. Ezen funkcionális célterületre vonatkozó követelmények teljesítését a támogatási kérelem aláírásával és beadásával vállalja a kedvezményezett, és azok teljesítését a kifizetés előtt továbbá a fenntartási időszakban a Közreműködő Szervezet ellenőrzi a táblázatban bemutatott módon.

Ezen funkcionális területre vonatkozó összes szempont teljesítése kötelező.

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

Az ellenőrzés módszere

 

 

KÖTELEZŐ SZEMPONTOK

 

 

MŰKÖDÉSI HATÉKONYSÁG-NÖVELÉS

 

1.    ESZKÖZ-NYILVÁNTARTÁS

Célja az eszköznyilvántartás adminisztratív feladatainak csökkentése, bizonyos feladatok automatizálása.

A rendszer biztosítsa:

 • a befektetett (mérlegben szereplő), vagy a kis értékű (mennyiségben és értékben nyilvántartási számlán nyilvántartott) eszközök egységes kezelését;
 • az eszközök egyedi és csoportos kezelését, nyilvántartását;
 • a tárgyi eszköz műszaki-fizikai jellemzőire, elhelyezésére, valamint ezek állapotváltozására vonatkozó adatok nyilvántartását;
 • választható értékcsökkenési leírási módok használatát, minimálisan a számviteli és az adótörvény szerinti értékelés/leírás

kezelését;

 • a tárgyi eszközök bruttó és nettó értékének, továbbá halmozott értékcsökkenésének nyilvántartását és kezelését;
 • kivezetendő eszköz maradványértéken

történő kivezetését;

 • az eszközökre vonatkozó leltár-nyilvántartás készítését;
 • a befektetett tárgyi eszközök és immateriális javak mérleg alátámasztó leltári kimutatásainak automatikus elkészítését.
  • Eszköz        leltárnyilvántartás         bemutatása közvetlenül a rendszerből kinyerve.
 

 

2.    SZÁLLÍTÓI-VEVŐI SZÁMLÁK KEZELÉSE

Célja   a   számlák   rögzítésének   és   könyvelésének egyszerűsítése, egyes feladatok automatizálása.

A rendszer biztosítsa:

 • a különböző típusú számlák (előlegszámla, végszámla, devizát tartalmazó számla) készítését, helyesbítését vagy stornózását, partnerenkénti nyilvántartását és kimutatását;
 • bejövő és kimenő számlák rögzítése,

jogszabály szerinti nyilvántartását;

 • a vevő (kimenő) számlák – jogszabályi követelményeknek megfelelő tartalmi elemekkel történő – akár decentralizált, a társaság különböző szervezeti egységeinél történő rögzítését is;
 • a partnerek (szállítók-vevők) analitikáinak, egyenlegközlő és felszólító levelezéseinek kezelését;
  • Egy tetszőleges bejövő számla rögzítése és a főkönyvi szám szerinti könyvelés ellenőrzése.
 

 

 

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

Az ellenőrzés módszere

 

 • a kintlévőségek kezelését (kintlévőséglista előállítása);
 • a számlakönyvelések automatizálásának támogatása.

 

 

3.    FŐKÖNYVI ANALITIKÁK

Célja a főkönyvi folyamatokkal összefüggő feladatok erőforrásigényének optimalizálása, az adminisztratív feladatok automatizálása.

A rendszer biztosítsa:

 • főkönyv forintban és (amely KKV-nál az adott devizában történő forgalma >= 50%) devizában történő nyilvántartását;
 • költségnemek és költséghelyek könyvelését vagy azzal egyenértékű analitikák vezetését;
 • külső fájlból történő importálást;
 • vegyes könyvelési sablonok használatát;
  • főkönyvi kivonat és főkönyvi karton nyomtatását;
  • automatikus év végi zárás készítését manuális nyitás-beavatkozási lehetőségekkel.
   • Főkönyvi     kivonat     és     főkönyvi     karton nyomtatása közvetlenül a rendszerből.
 

 

4.    ADÓANALITIKÁK

Célja az adóbevallások készítésének egyszerűsítése, egyes elemeinek automatizálása.

A rendszer tegye lehetővé különböző adóanalitikák, kimutatások és bevallások készítését, különös tekintettel az alábbiakra:

 • ÁFA bevallás és analitikája;
  • EU Összesítő nyilatkozat termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint termékbeszerzésekről és szolgáltatás igénybevételekről;
  • jövedéki-nyilvántartási listák (amely KKV-nál szükséges).
   • A   rendszer   által   előállított   adóanalitikák képezik alapját az NAV felé történő adóbevallásnak.
 

 

ALAPFUNKCIÓK

 

5.    BANKSZÁMLAKEZELÉS

Célja    a    bankszámlákkal   kapcsolatos   folyamatok kezelés, átláthatóságuk egyszerűsítése.

A rendszer biztosítsa:

 • Bankforgalom rögzítését;
 • Tetszőleges számú bankszámla megadását;
 • Forint- és deviza-elszámolás készítését;
 • Banknapló nyomtatását.
  • Az ellenőrzés időpontját megelőző hónapra vonatkozó  banknapló nyomtatása közvetlenül a rendszerből.
 

 

6.         PÉNZTÁRKEZELÉS

Célja a pénztár folyamatainak kezelésével és adminisztrációjával összefüggő feladatok optimalizálása.

A rendszer biztosítsa:

 • A      pénztárnapló     és     a      pénztárleltár- nyilvántartás bemutatása a rendszerből közvetlenül kinyerve.

 

 

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

Az ellenőrzés módszere

 

 • pénztárforgalom rögzítését, pénztárbizonylat és pénztárnapló nyomtatását;
 • forint- és valutapénztárak párhuzamos kezelését.

 

 

TÖRVÉNYI MEGFELELŐSÉG BIZTOSÍTÁSA

 

7.    BESZÁMOLÓK

Célja a beszámolók készítésének automatizálása, az

ezzel kapcsolatos adminisztratív terhek csökkentése.

A rendszer tegye lehetővé mérleg, eredménykimutatás és vezetői beszámolók közvetlen előállítását.

 • Az  ellenőrzés  időpontját  megelőző  időszak mérlegének, cash-flow kimutatásának és egy tetszőleges      vezetői      beszámolónak      a

bemutatása      a     rendszerből     közvetlenül

kinyerve.

 

8.    TÖRVÉNYI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE

A támogatott vállalkozás ezen rendszer vagy modul segítségével  teljesíti  az  előző  1-7.  pontokban felsorolt,  pénzügyi-számviteli jellegű  releváns törvényi kötelezettségeit.

 • Az  előző  1-7.  pontokban felsorolt funkciók támogatott vállalkozás pénzügyi-számviteli tevékenységére vonatkozó releváns adatai valósan megtalálhatók a megoldásban / modulban.

 

8.  Internetes értékesítés  (vállalati  webáruház) funkcionális specifikáció

1. A követelménylista céljáról

Jelen követelménylista (mint a GINOP 3.2.2 felhívás ’Felhőalapú szolgáltatások bevezetése’ célterület szakmai melléklete) meghatározza azokat a minimális képességeket (funkciókat és azokhoz rögzített követelményeket), amelyeket egy vállalati webáruháznak tartalmaznia kell abban az esetben, ha az támogatásból kerül megvalósításra.

 

2. A vállalati webáruházról

A vállalati webáruházat ebben az esetben weblapok összességeként értelmezzük, amelyek egy közös kiinduló pontról érhetőek el, egységes struktúra részét képezik és arculatukban is illeszkednek egymáshoz és az esetlegesen létező vállalati portálhoz.

A vállalati webáruház céljai:

 • elsődlegesen értékesítési és értékesítés követési tevékenység folytatása,
  • a marketing tevékenység, illetve az ügyfélkapcsolat kezelés támogatása, marketing adatbázis gyűjtése;
  • egyéb  az  ügyfelek  által  az  interneten  keresztül  indítható  tranzakciók  számára  felület biztosítása;
  • ügyfélszolgálat.

 

3. Útmutató a dokumentumhoz

A  következő  táblázat   soraiban  az  egyes  funkciók  meghatározása  található.  Ezen  funkcionális célterületre vonatkozó követelmények teljesítését a támogatási kérelem aláírásával és beadásával vállalja a kedvezményezett, és azok teljesítését a kifizetés előtt továbbá a fenntartási időszakban a Közreműködő Szervezet ellenőrzi a táblázatban bemutatott módon.

Ezen funkcionális területre vonatkozó összes szempont teljesítése kötelező.

Kötelezően teljesítendő követelmény                                               Az ellenőrzés módszere

 

KÖTELEZŐ SZEMPONTOK

 

A MARKETING ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI TEVÉKENYSÉG, ILLETVE ÜGYFÉL KAPCSOLATTARTÁS TÁMOGATÁSA

 

1.    TERMÉK, SZOLGÁLTATÁS INFORMÁCIÓK

Célja a termékek/szolgáltatások ismertségének növelése, a kereslet fokozása.

A cég termék/szolgáltatás portfóliójának részletes ismertetése legalább az alábbi információk megadásával:

 • a termék/szolgáltatás megnevezése;
  • a termék/szolgáltatás lényegi leírása, bemutatása;
  • termék/szolgáltatás lényegi leírása, bemutatása (fotóval, amennyiben releváns);
  • termék/szolgáltatás kategóriája a cég által használt csoportosítás szerint;
  • a termék/szolgáltatás műszaki paraméterei vagy felhasználási feltételei;
  • a termék/szolgáltatás ára/díjazása, kedvezmények.

2.    KOSÁR FUNKCIÓ ÉS REGISZTRÁCIÓ

Célja a vásárláshoz szükséges eszköztár biztosítása.

A rendszer tegye lehetővé bevásárló kosár használatát.

A kosár legyen alkalmas több cikk tárolására és adjon lehetőséget cikkek egyenkénti eltávolítására a kosárból, illetve tegye lehetővé a kosár tartalmának eltárolását a vásárlás későbbi befejezhetőségének érdekében. Ez utóbbi funkció kiváltható egy kívánság listával. Ebben az esetben a rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a kívánság lista elemeit egy gombnyomással át lehessen mozgatni a kosárba.

 

3.    SZÁLLÍTÁSI MÓDOK KEZELÉSE

Célja a nagyobb ügyfél elégedettség elérése.

A rendszernek lehetőséget kell nyújtania arra, hogy a szállítási adatok és feltételek programkód változtatás nélkül, paraméterek segítségével módosíthatóak legyenek.

Legalább a következő szállítási módok közül kettőnek kell rendelkezésre állnia


 • A             funkcionális             követelményben meghatározott feltételek meglétének ellenőrzése   legalább   10   cikk   vagy   –   11 termék alatti portfoliónál – valamennyi termék esetében.
 • Az áruház feltöltöttségének ellenőrzése, oly módon, hogy a cég alap-, eladásra szánt áru- és szolgáltatás készlete megtalálható a webáruház felületén megrendelhető tételként.
 • Egy  vásárlási  folyamat  bemutatása,  ahol  a kosárba  bepakolásra  kerül  legalább  15 darab, amelyből legalább 10 különböző termék, vagy ha ennyi kínált termék nincs, akkor az összes megvásárolható árucikk.
 • Egy legalább 5 elemű, egyenként 3-3 darabot tartalmazó  (azaz  összesen  15  db  termék, vagy ha ennyi kínált termék nincs, akkor az összes megvásárolható árucikk) bevásárlókosárból egy darab termék eltávolítása.
 • Egy    tetszőleges    bevásárló    kosár    (vagy kívánság lista) tartalmának a létrehozása, eltárolása, ami után a felhasználó kijelentkezik a rendszerből, majd visszajelentkezés  után   a   bevásárló   kosár (vagy kívánság lista) tartalmának az ellenőrzése.
 • Kívánság   lista   használata   esetén   annak ellenőrzése,  hogy  annak  elemei  egyenként és  összesen  is  átmozgathatóak legyenek  a bevásárló kosárba.
 • Legalább    két    különböző    szállítási    mód igénylési lehetőségének a bemutatása az adott termékkörre vonatkozóan.

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

Az ellenőrzés módszere

 

 • postai utánvét
 • futár
 • személyes átvétel
 • csomagküldő szolgálat
 • internetes letöltés

A rendszernek képesnek kell lennie automatikusan az egyes szállítási módok esetlegesen eltérő költségének kezelésére is.

 

 

4.       FIZETÉSI MÓDOK KEZELÉSE

Célja a nagyobb ügyfél elégedettség elérése.

A endszernek lehetőséget kell nyújtania arra, hogy a fizetési adatok és feltételek programkód változtatás nélkül, paraméterek segítségével módosíthatóak legyenek.

Legalább a következő fizetési módok közül kettőnek kell rendelkezésre állna

 • fizetés utánvétellel
 • fizetés előre utalással
 • fizetés futárnak (helyben)
 • online fizetés

A rendszernek képesnek kell lennie automatikusan az egyes fizetési módok esetlegesen eltérő költségének kezelésére is.

 • Legalább     két     különböző     fizetési     mód igénylési lehetőségének a bemutatása.

 

5.    AUTOMATIKUS RENDELÉSKÖVETÉS

Célja a vásárlói elégedettség és a bizalom fokozása.

A rendszernek lehetőséget kell biztosítania, hogy a vásárló automatikusan értesüljön a rendelése állapotáról.

Legalább a következő állapotok megkülönböztetésére

alkalmasnak kell lennie a rendszernek:

 • a rendelést fogadták,
 • a rendelés kiszállítás alatt.
  • Egy     próba     rendelés     feladása     és     az automatikus értesítés meglétének ellenőrzése.
 

 

6.    ADATKAPCSOLATI INTERFÉSZ

Célja, hogy a készlet és webáruház közti készletmozgások elektronikus úton kerüljenek átvezetésre.

Biztonsági  és  a  KKV  üzemviteli  szempontok  nem teszik  minden  esetben  lehetővé  az  azonnali adatcserét a webáruház és a készletgazdálkodás között. Ennek ellenére a webáruháznak rendelkeznie kell egy olyan interfész felülettel, amely legalább esetileg, de automatikusan képes a készletmozgások aktualizálásra a két rendszer között.

 • Amennyiben   az   interfész   nem   azonnali készletváltozás követést tesz lehetővé, az adat-szinkronizációs folyamat megtekintése,

azaz    a    webáruház    és    a    készletvezető

rendszer adat-szinkronba hozása.

 • Amennyiben      a       webáruház      a       cég készletvezetéséből nyeri az adatokat, az azonos  készletszintek  ellenőrzése  legalább

10    cikknél    vagy     –    11    termék     alatti portfoliónál – valamennyi termék esetében.

 

ÜGYFÉL ELÉGEDETTSÉG

 

7.    GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK (GYIK / FAQ)

Célja, hogy az ügyfelek – az ügyfélszolgálati tapasztalatok alapján – rendszeresen felmerülő kérdéseire  könnyen  választ   találjanak,  növelve  a

 • A  webáruházban  legalább  7  kérdés  és  a hozzájuk tartozó válasz online megtalálható.

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

Az ellenőrzés módszere

 

webáruház     információ     tartalmát,       gyorsítva      a

problémamegoldást.

Gyakran      ismételt      kérdések      megjelenítése      a webáruház felületén kérdés-válasz formában.

 

 

8.    INTERNETES ÜGYFÉLSZOLGÁLAT (HELPDESK)

Célja, az ügyfél elégedettség fokozása, az ügyfél interakciók könnyebbé tétele.

A rendszer biztosítsa az ügyfél vásárlására vonatkozó kérdéseinek, panaszainak, reklamációinak feladására és annak nyomon követésére az alábbi státuszok, státuszváltások visszaküldését:

 • a panasz befogadása;
 • a válasz várható időpontja;
 • a panasz elbírálásának eredménye.
  • Egy         minta          reklamációs         folyamat

megtekintése.

 

KEZELHETŐSÉGET, FENNTARTÁST TÁMOGATÓ FUNKCIÓK

 

9.    TARTALOM MENEDZSMENT

Célja a  weblap  karbantarthatóságának egyszerűsítése, karbantartási költségeinek csökkentése.

A rendszer tegye lehetővé az adminisztrátornak (cég egy munkatársa) a tartalmi elemek külső segítség nélküli  szerkeszthetőségét,  a  hiányzó  adatok felvitelét, azaz biztosítson lehetőséget tartalomszerkesztésre a programkód módosítása nélkül.

 • Az  ellenőrzés során  a  cég  egy  munkatársa programozó igénybevétele nélkül és a programkód    módosítása    nélkül    tartalmi

változást idéz elő a weblap szövegében.

 

10.  EREDMÉNYESSÉG MÉRÉSE

Célja a látogatottsági statisztikák mérése az esetleges érdeklődő célközönség, potenciális ügyfelek jobb beazonosíthatóságának eléréséhez.

Háttérstatisztikák gyűjtése és szolgáltatása, amelyek minimálisan a következő információkat tartalmazzák:

 • Látogatások ideje,
 • Látogatások hossza,
  • Érkezés helye (pl.: milyen hirdetési felületről érkeztek).

Megtekintett termékkör.

 • A megfelelő statisztikák rendelkezésre állása és exportálása az ellenőrzést megelőző 3 hónapból, minimum az alábbi adattartalommal:

o  Látogatások ideje,

o  Látogatások hossza,

o  Érkezés helye (pl.: milyen hirdetési felületről érkeztek).

o  Megtekintett termékkör.

 

11.  CÉG   ALAPADATAINAK   SZEREPELTETÉSE   A

WEBÁRUHÁZ FELÜLETÉN

Célja  a  bizalom  növelése  és  a  törvényi  előírások betartása.

Legalább az alábbi információknak szerepelniük kell a webáruház felületén:

 • cégadatok (cégnév, székhely, adószám, regisztrációs szám);
 • a cég elérhetőségének adatai (cím, telefonszám);
 • ügyfélszolgálati elérhetőség: kapcsolattartási email-cím.
 • Az   ellenőrzés  időpontjában  a   webáruház felületén    online    elérhetőek    legalább    a

követelményben meghatározott adatok és azok a cégközlöny és a cég által biztosított dokumentumok, információk alapján aktuálisak.

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

Az ellenőrzés módszere

12.  BIZTONSÁGOS KOMMUNIKÁCIÓ

Érvényes tanúsítvánnyal hitelesített kommunikációs csatorna (https) alkalmazása a kereskedelmi folyamat azon szakaszai közül legalább egyben, ahol a vásárló és a kereskedő közötti (beleértve az online fizetési felületet is) kommunikáció történik.

 • A   próbatranzakció   során   a   biztonságos kapcsolat tanúsítványának ellenőrzése.

9.   Internetes   megjelenés   (vállalati   portál)   funkcionális specifikáció

1. A követelménylista céljáról

Jelen követelménylista (mint a GINOP 3.2.2 felhívás ’Felhőalapú szolgáltatások bevezetése’ célterület szakmai melléklete) meghatározza azokat a minimális képességeket (funkciókat és azokhoz rögzített követelményeket), amelyeket egy vállalati portálnak tartalmaznia kell abban az esetben, ha az támogatásból kerül megvalósításra.

 

2. A vállalati portálokról

A  vállalati  portált  ebben  az  esetben  weblapok  összességeként  értelmezzük,  amelyek  egy  közös kiinduló pontról érhetőek el, egységes struktúra részét képezik és arculatukban is illeszkednek egymáshoz.

A vállalati portál céljai:

 • a marketing tevékenység, illetve az ügyfélkapcsolat kezelés támogatása;
 • a vállalkozás által közvetíteni kívánt értékek, illetve a jellemző alapinformációk megjelenítése;
  • egyéb,  az  ügyfelek  által  az  interneten  keresztül  indítható  tranzakciók  számára  felület biztosítása.

A pályázati támogatás igénybevételével olyan dinamikusan változtatható tartalommal ellátott, a költséghatékony fenntarthatóságot szem előtt tartó, a vállalati arculat elemeit felhasználó weblapok csoportját   kell   létrehozni   (portál),   amelyek   a   potenciális   célcsoportok   (látogatók)   igényeihez illeszkedve a fenti célokat szolgálják ki.

 

 

3. Útmutató a dokumentumhoz

A  következő  táblázat   soraiban  az  egyes  funkciók  meghatározása  található.  Ezen  funkcionális célterületre vonatkozó követelmények teljesítését a támogatási kérelem aláírásával és beadásával vállalja a kedvezményezett, és azok teljesítését a kifizetés előtt továbbá a fenntartási időszakban a Közreműködő Szervezet ellenőrzi a táblázatban bemutatott módon.

Ezen funkcionális területre vonatkozó összes szempont teljesítése kötelező.

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

Az ellenőrzés módszere

 

 

KÖTELEZŐ SZEMPONTOK

 

 

A VÁLLALKOZÁS ÁLTAL KÉPVISELT ÉRTÉKEK, ILLETVE ALAPINFORMÁCIÓK MEGJELENÍTÉSE

 

1.    CÉG    ALAPADATAINK     SZEREPELTETÉSE    A

PORTÁLON

Célja a bizalom növelése a partnerek felé, az adatok egyszerűbb elérhetőségének biztosítása.

Legalább az alábbi információknak szerepelniük kell a portálon:

 • cégadatok (cégnév, székhely, adószám, regisztrációs szám);
 • tulajdonosok megnevezése;
 • cégképviselő megnevezése;
  • elérhetőségek (telephelyek, telefon és e- mail).
   • Az ellenőrzés időpontjában a portálon online elérhetőek legalább a követelményben meghatározott adatok és azok a cég által biztosított dokumentumok, információk alapján aktuálisak.
 

 

2.    RÓLUNK ÍRTÁK / HÍREK

Célja az  ügyfelek, partnerek bizalmának növelése a cég értékeinek, sikereinek kommunikálása.

A   céggel   kapcsolatban  megjelent/közzétett  hírek, saját tájékoztatók legalább havi rendszerességgel frissítve.

 • Havonta legalább 1 bejegyzése az ellenőrzés időpontjáig.

 

KEZELHETŐSÉGET, FENNTARTÁST TÁMOGATÓ FUNKCIÓK

 

3.    TARTALOM MENEDZSMENT

Célja a  weblap  karbantarthatóságának egyszerűsítése, karbantartási költségeinek csökkentése.

A rendszer tegye lehetővé az adminisztrátornak (cég egy munkatársa) a tartalmi elemek külső segítség nélküli szerkeszthetőségét, azaz biztosítson lehetőséget tartalomszerkesztésre a programkód módosítása nélkül.

 • Az  ellenőrzés során  a  cég  egy  munkatársa programozó igénybevétele nélkül és a programkód    módosítása    nélkül    tartalmi

változást idéz elő a weblap szövegében.

 

4.    TÖBBNYELVŰSÉG

Célja  az  esetleges külföldi  célközönség megtalálásának elősegítése, egyszerűen karbantartható, fejleszthető módon.

A portálnak alkalmasnak kell lennie egy egyszerű, gyors nyelvbővítésre oly módon, hogy az ne újraprogramozással jöjjön létre, hanem lehetőséget adjon csak az adott kifejezések (szavak, mondatok, bekezdések, vezérlő felületek, menüpontok,) új nyelven történő megadására. A portálnak legalább 2 nyelv kezelését lehetővé kell tennie, az új nyelvek hozzáadását a felhasználóknak a programozók közreműködése nélkül meg kell tudni oldania.

 • Az    ellenőrzés    időpontjában    a    magyar nyelven kívül legalább még egy idegen nyelven legyen elérhető a kezdőlap (menüpontok).  A   bővíthetőséget  legalább egy       kifejezés      új       nyelven      történő

megtalálhatóságával kell bizonyítani.

 

5.       JOGOSULTSÁG KEZELÉS

Célja  a   portál  biztonságának  növelése,  lehetőség teremtése a külső és belső funkciók elhatárolására.

A   portál   tegye   lehetővé  a   jogosultságkezelést  a felhasználók      azonosításával       és      a      különböző

 • A     portál     megtekintése     legalább     két különböző jogosultsági szinttel rendelkező felhasználóval,   akik    különböző   felületet,

különböző                 funkciókat                 érnek el/módosíthatnak a portálon.

 

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

Az ellenőrzés módszere

 

portálfunkciók       elérhetőségének       jogosultsághoz

rendelésével.

Legalább  háromszintű  jogosultsági  rendszernek  kell működnie:

 • külső látogató: csak böngészés;
  • vállalati felhasználók: legalább két jogosultsági kategóriában
  • el kell különíteni a megváltoztatható tartalom körét.

 

 

6.    ELEKTRONIKUS       DOKUMENTUM       ELÉRÉSI

LEHETŐSÉG

Célja az üzleti kommunikáció egyszerűsítésével, gyorsításával az értékesítés fokozása.

A portálnak lehetőséget kell adnia a partnerekkel és/vagy ügyfelekkel történő elektronikus kapcsolattartásra oly módon, hogy számukra a megrendeléshez, szerződéskötéshez, visszajelzések megadásához releváns dokumentumok / formanyomtatványok / felületek elérhetőek legyenek elektronikus (letölthető) formában.

Nem kötelező az egyedi azonosítás a dokumentumok elérhetőségéhez.

 • Az  ellenőrzés  időpontjában  legalább  4  db. olyan    naprakész   dokumentum   elérhető,

amely a megrendelést és/vagy a szerződéskötést és/vagy a reklamációk fogadását támogatja.

 

7.    GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK (GYIK / FAQ)

Célja, hogy az ügyfelek – az ügyfélszolgálati tapasztalatok alapján – rendszeresen felmerülő kérdéseire könnyen választ találjanak, növelve a webáruház információ tartalmát, gyorsítva a problémamegoldást. Gyakran ismételt kérdések megjelenítése a portál felületén, kérdés-válasz formában

 • A portálon legalább 7 kérdés és a hozzájuk tartozó válasz online megtalálható.

 

8.    TERMÉK, SZOLGÁLTATÁS INFORMÁCIÓK

Célja a termékek/szolgáltatások ismertségének növelése, a kereslet fokozása.

A cég termék/szolgáltatás portfóliójának részletes ismertetése a portálon legalább az alábbi információk megadásával:

 • a termék/szolgáltatás megnevezése;
  • a termék/szolgáltatás lényegi leírása, bemutatása (fotóval amennyiben releváns);
  • a termék/szolgáltatás kategóriája a cég által használt csoportosítás szerint;
  • a termék/szolgáltatás ajánlása (előnyei);
   • a termék/szolgáltatás műszaki paraméterei vagy felhasználási feltételei.
    • Az   értékesítendő   termékek   esetében   az ellenőrzés időpontjában a cég alaptermékei megtalálható     a      portál     felületén     és

bemutatásra     kerülnek    a     meghatározott követelmények szerint.

 • Külön      is      értékesíthető     szolgáltatások esetében az ellenőrzés időpontjában a cég alap-, ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásai megtalálhatóak a portál felületén és bemutatásra kerülnek a meghatározott követelmények szerint.

 

9.    EREDMÉNYESSÉG MÉRÉSE

Célja a látogatottsági statisztikák mérése az esetleges érdeklődők célközönség, potenciális ügyfelek jobb beazonosíthatóságának eléréséhez.

Célja a látogatottsági statisztikák mérése az esetleges

 • A megfelelő statisztikák rendelkezésre állása és exportálása az ellenőrzést megelőző 3 hónapból, minimum az alábbi adattartalommal:

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

Az ellenőrzés módszere

érdeklődő   célközönség,   potenciális   ügyfelek   jobb

beazonosíthatóságának eléréséhez.

Háttérstatisztikák gyűjtése és szolgáltatása, amelyek minimálisan a következő információkat tartalmazzák:

 • Látogatások ideje,
 • Látogatások hossza,
  • Érkezés helye (pl.: milyen hirdetési felületről érkeztek).
  • Megtekintett termékkör.

o  Látogatások ideje,

o  Látogatások hossza,

o  Érkezés helye (pl.: milyen hirdetési felületről érkeztek).

o  Megtekintett termékkör.

 

10.  Munkafolyamat-irányítási  megoldás  (WF)  funkcionális specifikáció

1. A követelménylista céljáról

Jelen követelménylista (mint a GINOP 3.2.2 felhívás ’Felhőalapú szolgáltatások bevezetése’ célterület szakmai melléklete) meghatározza azokat a minimális képességeket (funkciókat és azokhoz rögzített követelményeket),  amelyeket  egy  Munkafolyamat-irányítási  megoldásnak  (WF)  tartalmaznia  kell, abban az esetben, ha az támogatásból kerül megvalósításra.

2. A munkafolyamat-irányítási rendszerről

A munkafolyamat-irányítási megoldás az információs technológia megoldásait felhasználva végzi a munkafolyamatok automatizálását. Ott hatékony, ahol nagy számban vannak olyan munkafolyamatok, amelyek munkaelemek hosszú sorából állnak és akár a cég több funkcionális szervezeti egységét is érinthetik. A WF-megoldás előre megadott feltételrendszer mentén koordinálja a feladatokat a folyamatban érintettek között és megadja, hogy minden folyamat az előírt korlátokon belül (pl.: határidők és egyéb paraméterek) betartásával valósuljon meg.

A munkafolyamat-irányítási megoldás céljai:

 • Vezetői irányítás támogatása;
 • Folyamatok automatizálása és státuszának nyomon követhetősége;
 • Határidők tudatosítása a folyamatok végrehajtóiban.

 

3. Útmutató a dokumentumhoz

A  következő  táblázat   soraiban  az  egyes  funkciók  meghatározása  található.  Ezen  funkcionális célterületre vonatkozó követelmények teljesítését a támogatási kérelem aláírásával és beadásával vállalja a kedvezményezett, és azok teljesítését a kifizetés előtt továbbá a fenntartási időszakban a Közreműködő Szervezet ellenőrzi a táblázatban bemutatott módon.

Ezen funkcionális területre vonatkozó összes szempont teljesítése kötelező.

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

Az ellenőrzés módszere

 

 

KÖTELEZŐ SZEMPONTOK

 

 

1.    SZABÁLYRENDSZEREN   ALAPULÓ   ALAP   ÉS

KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGET TÁMOGATÓ VÁLLALATI MUNKAFOLYAMATOK DEFINIÁLÁSA,  MODELLEZÉSE, SZABÁLYOZÁSA ÉS KÖVETÉSE.

A rendszer tegye lehetővé szabályrendszeren alapuló vállalati folyamatok definiálását, támogatását, nyomon követését.

A rendszer tegye lehetővé a feladatok folyamatszemléletű   eltárolását, visszakereshetőségét, elemzési szempontok megadását.

 • Egy      tetszőleges      legalább      5      lépéses

munkafolyamat bemutatása.

 • Folyamat  státuszainak  elemezhetőségének

bemutatása.

 

2.    FOLYAMATLELTÁR,             FOLYAMATTÉRKÉP KÉSZÍTÉSE

A      rendszer      tegye       lehetővé      folyamatleltár, folyamattérkép készítését.

 • Folyamatleltár, folyamattérkép bemutatása.

 

3.    FOLYAMATOK,              FELADATOK              ÉS

ERŐFORRÁSOK ILLESZTÉSE, OSZTÁLYOZÁSA

 • A           tevékenységekhez          hozzárendelt személyek/csoportok bemutatása.

 

4.    FELADATKIOSZTÁS,                     FELADATLISTA

KÉSZÍTÉSE

A rendszer legyen alkalmas arra, hogy a felhasználók a  rájuk  vonatkozó vállalati  feladatokkal, folyamatokkal mindig tisztában legyenek.

 • Egy tetszőleges feladatlista bemutatása.

 

5.    MUNKACSOPORTOK,                 SZEREPKÖRÖK

KIALAKÍTÁSA

A       rendszer      legyen       alkalmas        szerepkörök, munkacsoportok kialakítására.

 • Egy   tetszőleges   folyamathoz   kapcsolódó szerepkörök bemutatása.

 

6.    RENDELKEZZEN  MŰKÖDÉSHEZ  SZÜKSÉGES

STRUKTURÁLT JOGOSULTSÁGKEZELÉSSEL ÉS TARTALOMVÉDELEMMEL

A felhasználó a felületen csak azon funkciókat lássa, melyhez rendelkezik jogosultsággal.

A   felület   testre   szabása   rendszeradminisztrátori jogosultsággal történik.

 • Adminisztrátori     jogosultsággal     és     egy résztvevői felhasználói jogosultsággal történő folyamat megtekintése, jogosultsági

szintek közötti különbségek ismertetése.

 

7.    LEGYEN      INTEGRÁLHATÓ     AZ     ELTERJEDT IRODAI (KLIENS) MEGOLDÁSOKKAL

A  rendszer  tegye  lehetővé  az  elérhetőséget bármilyen kliensről (pl. webes végfelhasználói felületen).

 • Az elérhetőség bemutatása.

 

8.    BEÉPÍTETT      MÓDON      TÁMOGASSA      A MUNKAFOLYAMATOK VEZÉRLÉSÉT (WORKFLOW)

A    rendszer     nyújtson     funkcionális     lehetőséget feladatok delegálására és státuszok kezelésére.

 • A   rendszerben   futó   folyamatok   aktuális státuszának és feladatok delegálásának bemutatása.

 

9.    EGYSZERŰ FELHASZNÁLÓ-AZONOSÍTÁS

A  rendszer  tegye  lehetővé,  hogy  a  felhasználó  a

 • Egyszerű felhasználó-azonosítás érdekében beépített megoldás bemutatása (pl. active

 

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

Az ellenőrzés módszere

 

rendszerbe való belépéskor csak egyszer azonosítsa

magát és ezután a rendszer minden erőforrásához és szolgáltatásához további autentikáció nélkül hozzáférhessen.

directory, single-sign-on stb.)

 

10.  SZOROSAN INTEGRÁLÓDJON A VALÓS IDEJŰ

ÉS ASZINKRON ÜZENETKEZELŐ (PL. E-MAIL)

KISZOLGÁLÓ ALKALMAZÁSOKKAL

A rendszer tegye lehetővé, hogy a felhasználók beállíthassanak olyan figyelmeztetési paramétereket, amelyek munkájuk szempontjából fontos változásokról, teendőkről és feladatokról küldenek automatikus figyelmeztetéseket.

 • Legalább        egy        olyan        folyamatlépés bemutatása, ami üzenetküldést generál.

 

11.     Elektronikus     iratkezelési     megoldás     funkcionális specifikáció

1. A követelménylista céljáról

Jelen követelménylista (mint a GINOP 3.2.2 felhívás ’Felhőalapú szolgáltatások bevezetése’ célterület szakmai melléklete) meghatározza azokat a minimális képességeket (funkciókat és azokhoz rögzített követelményeket), amelyeket egy Elektronikus iratkezelési megoldásnak tartalmaznia kell abban az esetben, ha az támogatásból kerül megvalósításra.

2. Az elektronikus iratkezelési megoldásról

Az elektronikus iratkezelési megoldás olyan szolgáltatást jelent, ami alkalmas

 • az összes irat minden formájának nyilvántartására, homogén módon történő kezelésére,
  • az elektronikus tartalmak tárolásával és a papír iratok digitalizálásával egy átfogó tudásbázis kialakítására.

3. Útmutató a dokumentumhoz

A  következő  táblázat   soraiban  az  egyes  funkciók  meghatározása  található.   Ezen  funkcionális célterületre vonatkozó követelmények teljesítését a támogatási kérelem aláírásával és beadásával vállalja a kedvezményezett, és azok teljesítését a kifizetés előtt továbbá a fenntartási időszakban a Közreműködő Szervezet ellenőrzi a táblázatban bemutatott módon.

Ezen funkcionális területre vonatkozó összes szempont teljesítése kötelező.

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

Az ellenőrzés módszere

 

 

KÖTELEZŐ SZEMPONTOK

 

 

1.    ÉRKEZTETÉS, IKTATÁS

A rendszer legyen képes érkeztetésre és iktatásra, hogy: a nyilvántartásba vétel után az iratok könnyen megtalálhatóak legyenek.

 • 3  kiválasztott ügyirat  érkeztetési és  iktatási adatainak ellenőrzése.

 

2.    MINDEN      TÍPUSÚ      ÉS     FORMÁJÚ     IRAT

AZONOS       MÓDON        ÉS       DIGITÁLISAN TÖRTÉNŐ KEZELÉSE ÉS NYILVÁNTARTÁSA

A  rendszer  homogén  módon  kezelje  az  iratokat, hogy az egységes formának köszönhetően megkönnyítse a keresést a dokumentumok között.

A rendszer a beérkező és kimenő dokumentumokat digitális formában tárolja

 • Egységesen digitális formában kell tárolni a beérkező és a kimenő iratokat is.

 

3.    AZ IRATOK ÉLETCIKLUSÁNAK KÖVETÉSE

A rendszer biztosítsa az iratok keletkezésétől a megőrzési  kötelezettség végéig  azok követhetőségét.

 • 3  lezárt  ügyirat  életciklusának  bemutatása

on-line módon a rendszerben.

 

4.    IRATOK,          ÜGYEK           HOZZÁRENDELÉSE

PARTNEREKHEZ   VAGY   TRANZAKCIÓKHOZ

VAGY VÁLLALATI FOLYAMATOKHOZ

A rendszer biztosítsa adott partnerhez vagy adott tranzakcióhoz vagy adott vállalati folyamathoz tartozó dokumentumok hozzárendelését.

 • Tetszőleges    partnerekhez,    tranzakciókhoz vagy vállalati folyamatokhoz kapcsolódó ügyiratok lekérdezése.

 

5.    IRATOK  ÉS  ÜGYEK  KÖVETÉSE,  KERESÉSE, ELÉRÉSE A MEGLÉVŐ INTEGRÁLT ÜZLETI RENDSZERBŐL

A rendszerből lekérdezhetőek az ügyiratok életciklus

adatai.

 • Egy      tetszőlegesen     kiválasztott      ügyirat életciklus  adatainak  lekérdezése a rendszerből.

 

6.    SZIGNÁLÁS, FELADATKIOSZTÁS

A rendszer biztosítsa a dokumentumok kezelésével kapcsolatos határidő, állapot és az irat helyének nyomon követését.

 • Egy  tetszőlegesen  kiválasztott  dokumentum határidejének, állapotának lekérdezése.

 

7.    FELADATKIOSZTÁSHOZ              KAPCSOLÓDÓ

FIGYELMEZTETÉSEK                 BEÁLLÍTÁSÁNAK

LEHETŐSÉGE

A rendszer – előre definiált esetekben – figyelmeztető üzenetek küld (pl. ügyirat határidőhöz közeli esedékessége esetén e-mail- vagy SMS-üzenet küldése).

 • SMS     vagy     e-mail     figyelmeztető     üzenet bemutatása lejáró határidejű ügyirat esetén.

 

8.    RENDELKEZZEN  MŰKÖDÉSHEZ  SZÜKSÉGES

STRUKTURÁLT JOGOSULTSÁGKEZELÉSSEL ÉS TARTALOMVÉDELEMMEL

A felhasználó csak ahhoz a tartalomhoz férhessen hozzá, amelyhez megfelelő jogosultsággal rendelkezik.

 • Az  eltérő  jogosultsággal védett  tartalomhoz való hozzáférhetőség bemutatása egy rendszerbeli példán keresztül.

 

9.    EGYSZERŰ FELHASZNÁLÓ-AZONOSÍTÁS

A  rendszerben  a  felhasználó  a  rendszerbe  való belépéskor csak egyszer azonosítsa magát és ezután

 • Egyszerű   felhasználó-azonosítás   érdekében beépített megoldás bemutatása (pl. active directory, single-sign-on, vagy integrált az ERP

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

Az ellenőrzés módszere

 

a         rendszer        minden         erőforrásához        és

szolgáltatásához       további       autentikáció       nélkül hozzáférhessen.

megoldással, annak jogosultság kezelésével).

 

10.  BEÉPÍTETT MÓDON BIZTOSÍTSON KERESÉST A LEÍRÓ INFORMÁCIÓKBAN

A rendszer biztosítsa a leíró információk között (létrehozás és módosítás időpontja, a létrehozó és módosító személye, típus, tartalom, jogosultság) a címszavakra történő szabadszavas keresést.

 • Ügyiratok   leíró   információi   közötti   –   egy tetszőleges címszóra való - keresési találatok bemutatása.

 

12.  Tudásmenedzsment  specializált  megoldás  funkcionális specifikáció

1. A követelménylista céljáról

Jelen követelménylista (mint a GINOP 3.2.2 felhívás ’Felhőalapú szolgáltatások bevezetése’ célterület szakmai melléklete) meghatározza azokat a minimális képességeket (funkciókat és azokhoz rögzített követelményeket),  amelyeket  egy  tudásmenedzsment  specializált  megoldásnak  tartalmaznia  kell abban az esetben, ha az támogatásból kerül megvalósításra.

2. A tudásmenedzsment specializált megoldásról

A tudásmenedzsment megoldások abban segítik a vállalatokat, hogy a vállalatban felhalmozott tudás strukturálja, hogy akinek szüksége lehet rá, az könnyen elérhesse.

A tudásmenedzsment keretrendszernek tudnia kell kezelni a következő alapfunkciókat:

 • csoporttagok közösen végzett munkáját,
 • strukturált dokumentumkezelést és
 • hatékony keresést.

Az  integráltságának  köszönhetően  a  tudásmenedzsment  megoldás  támogatja  a  felsorolt alapfunkciókat, csökkenti a járulékos munkát, ezáltal csökkenti a költségeket.

3. Útmutató a dokumentumhoz

A  következő  táblázat   soraiban  az  egyes  funkciók  meghatározása  található.  Ezen  funkcionális célterületre vonatkozó követelmények teljesítését a támogatási kérelem aláírásával és beadásával vállalja a kedvezményezett, és azok teljesítését a kifizetés előtt továbbá a fenntartási időszakban a Közreműködő Szervezet ellenőrzi a táblázatban bemutatott módon.

Ezen funkcionális területre vonatkozó összes szempont teljesítése kötelező.

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

Az ellenőrzés módszere

 

 

KÖTELEZŐ SZEMPONTOK

 

 

1.    DOKUMENTUMOK                ELŐÁLLÍTÁSÁNAK,

PUBLIKÁLÁSÁNAK       ÉS        „ELŐFIZETHETŐ-

SÉGÉNEK” LEHETŐSÉGE

A  rendszer  biztosítsa  az  információs,  valamint  az üzleti folyamatokhoz kapcsolódó dokumentumok előállítását és azok megosztását, elérhetőségét.

 • Egy tetszőleges dokumentum létrehozása és megosztása a rendszerben.

 

2.    FEJLETT   KERESŐMOTOR   HASZNÁLATA,   A

TAXONÓMIÁK (LOGIKAI TARTALOMSTRUKTÚRA) ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGE

A  rendszer  legyen  alkalmas kategóriafák kialakítására, amellyel rövidíti a keresésre fordított időt.

 • A keresőmotor legalább 2 kategória szerinti keresést tudjon bemutatni.

 

3.    VERZIÓKEZELÉS BIZTOSÍTÁSA

A rendszer biztosítsa az egyes tartalmak verzióinak követését.

 • Egy  tartalom  2  verziójának  ellenőrzése  a

rendszerben.

 

4.    A  DOKUMENTUMOK  FELHASZNÁLÓ  ÁLTAL

TÖRTÉNŐ MINŐSÍTÉSE, VALAMINT A FELHASZNÁLÓI VISSZAJELZÉSEK LEHETŐVÉ TÉTELE

A rendszer biztosítsa a felhasználók által történő minősítést és lehessen visszajelzéseket adni a rendszerben az  adott  dokumentumokra vonatkozóan.

 • Minősítések és visszajelzések lehetőségének ellenőrzése a rendszerben 2 dokumentum esetén.

 

5.    A       FELHASZNÁLÓ        IGÉNYEI         SZERINT

KIALAKÍTHATÓ ÉS MÓDOSÍTHATÓ WEB ALAPÚ FELHASZNÁLÓI FELÜLETEK ÉS INTERFACE BIZTOSÍTÁSA

A   rendszer   beállításokkal   biztosítja   a   személyre szabhatóságot.

 • Személyre        szabott         kezelői        felület bemutatása 2 felhasználónál.

 

6.    BEÉPÍTETT MÓDON BIZTOSÍTSON KERESÉST

A LEÍRÓ INFORMÁCIÓKBAN

A rendszer biztosítsa a leíró információk között (létrehozás és módosítás időpontja, a létrehozó és módosító személye, típus, tartalom, jogosultság) a címszavakra történő szabadszavas keresést.

 • Tartalmak  leíró  információi  közötti  –  egy tetszőleges  címszóra  való  -  keresési találatok bemutatása.

 

7.    RENDELKEZZEN A MŰKÖDÉSHEZ SZÜKSÉGES

STRUKTURÁLT JOGOSULTSÁGKEZELÉSSEL ÉS TARTALOMVÉDELEMMEL

A felhasználó a felületen csak azon funkciókat lássa, melyhez rendelkezik jogosultsággal.

A   felület   testre   szabása   rendszeradminisztrátori jogosultsággal történik.

 • Adminisztrátori      jogosultsággal       és      egy résztvevői       felhasználói        jogosultsággal

történő tartalom-hozzáférés megtekintése, jogosultsági szintek közötti különbségek ismertetése.

 

16. Online   (elektronikus)   fizetési   megoldás   funkcionális specifikáció

1. A követelménylista céljáról

Jelen követelménylista (mint a GINOP 3.2.2 felhívás ’Felhőalapú szolgáltatások bevezetése’ célterület szakmai melléklete) meghatározza azokat a minimális képességeket (funkciókat és azokhoz rögzített követelményeket), amelyeket egy online (elektronikus) fizetési megoldásnak tartalmaznia kell abban az esetben, ha az támogatásból kerül megvalósításra.

2. Online (elektronikus) fizetési megoldásról

Az online (elektronikus) fizetési megoldás olyan készpénz-kímélő szolgáltatás, amely elektronikus úton bonyolított tranzakcióhoz kapcsolódik és nem igényli a fizető személyes jelenlétét.

3. Útmutató a dokumentumhoz

A következő táblázat soraiban az egyes funkciók meghatározása található. Ezen funkcionális célterületre vonatkozó követelmények teljesítését a támogatási kérelem aláírásával és beadásával vállalja a kedvezményezett, és azok teljesítését a kifizetés előtt továbbá a fenntartási időszakban a Közreműködő Szervezet ellenőrzi a táblázatban bemutatott módon.

Ezen funkcionális területre vonatkozó összes szempont teljesítése kötelező.

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

Az ellenőrzés módszere

 

 

KÖTELEZŐ SZEMPONTOK

 

 

1.    SZABVÁNYOKNAK MEGFELELŐSSÉG

A   megoldásnak   támogatnia   kell   az   alkalmazott

szabványokat, ajánlásokat (pl. PCI DSS).

 • Szolgáltatási szerződés vonatkozó részei

 

2.    PÉNZÜGYI JOGI MEGFELELŐSSÉG

A megoldásnak teljesíteni kell tudni a vonatkozó a

magyar  törvényi  előírásokat.  (pl:  az   elektronikus fizetés alkalmazásának követelményei).

 • Szolgáltatási szerződés vonatkozó részei

 

3.    PÉNZINTÉZETI KAPCSOLAT

A megoldásnak kapcsolódnia kell banki terminálhoz

vagy egy pénzügyi szolgáltató interface-hez.

 • Egy        online        fizetési        próbafolyamat lebonyolítása

 

4.    BIZTONSÁGOS KOMMUNIKÁCIÓ

Érvényes tanúsítvánnyal hitelesített kommunikációs csatorna (https) alkalmazása a fizetési folyamatban.

 • A   próbatranzakció   során   a   biztonságos kapcsolat tanúsítványának ellenőrzése.

 

17. Szolgáltatásmenedzsment          terület          funkcionális specifikáció

1. A követelménylista céljáról

Jelen követelménylista (mint a GINOP 3.2.2 felhívás ’Felhőalapú szolgáltatások bevezetése’ célterület szakmai melléklete) meghatározza azokat a minimális képességeket (funkciókat és azokhoz rögzített követelményeket), amelyeket egy vállalati szolgáltatásmenedzsment megoldásnak tartalmaznia kell, abban az esetben, ha az támogatásból kerül megvalósításra.

2. A szolgáltatásmenedzsment megoldásról

A szolgáltatásmenedzsment megoldás ebben az esetben egy integrált, ügyfél központú, a vállalat szolgáltatásaihoz és szervezeti felépítéséhez illeszkedő, illetve az ezt támogató funkciókat, folyamatokat támogató megoldást értünk.

A szolgáltatásmenedzsment megoldás céljai:

 • Szolgáltatások támogatása;
 • Hatékonyság növelés;
 • Ügyfél elégedettség növelése.

3. Útmutató a dokumentumhoz

A következő táblázat soraiban az egyes funkciók meghatározása található. Ezen funkcionális célterületre vonatkozó követelmények teljesítését a támogatási kérelem aláírásával és beadásával vállalja a kedvezményezett, és azok teljesítését a kifizetés előtt továbbá a fenntartási időszakban a Közreműködő Szervezet ellenőrzi a táblázatban bemutatott módon.

Ezen funkcionális területre vonatkozó összes szempont teljesítése kötelező.

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

Az ellenőrzés módszere

 

 

KÖTELEZŐ SZEMPONTOK

 

 

SZOLGÁLTATÁSOK MENEDZSELÉSE

 

1.    Szolgáltatási stratégia

Célja   a   szolgáltatás   portfólió   és   a   szolgáltatási katalógus kezelésének támogatása.

A megoldás tegye lehetővé a szolgáltatási portfólió és a szolgáltatási katalógus menedzselését.

A megoldásnak tudnia kell:

 • Az aktuális szolgáltatásokon kívül a tervezett, de még be nem vezetett, valamint a visszavont szolgáltatások – együtt Szolgáltatás-portfólió - menedzselését;
 • Az            aktuális             szolgáltatások             -

Szolgáltatáskatalógus        -       létrehozásának

menedzselését.

 • Paraméterek alapján leválogatott tervezett-

szolgáltatás halmaz (pipeline) megtekintése.

 • Az  érvényes  szolgáltatások  lekérdezése  a rendszerből.

 

2.    Szolgáltatás tervezés

Célja:    Szolgáltatások    kialakítása,      a    szolgáltatási környezet és menedzsment támogatása.

A megoldásnak tudnia kell:

 • A    Szolgáltatáskatalógus   menedzselésének támogatását;
 • A Szolgáltatási szint – közte a Szolgáltatási szint megállapodások (SLA) - menedzsment támogatását;
 • A Kapacitásmenedzsment támogatását;
  • A      Rendelkezésre      állás      menedzsment támogatását;
  • A    Szolgáltatás    folyamatosság    biztosítás támogatását;
  • Az Információbiztonság támogatását;
  • A Beszállító menedzsment támogatását.
   • Egy  szolgáltatás  vonatkozó  információinak lekérdezése.
   • Kapacitás elégségesség mutatóinak lekérése
    • Információbiztonsági      incidensek     kezelési adatainak lekérése
 

 

3.    Szolgáltatásátadás

Célja  a  szolgáltatások  átadása  és  támogatása, valamint az átadott szolgáltatások változáskövetése, kiadás, és bevezetés menedzselése, a szolgáltatások tesztelése és értékelése, valamint a kapcsolódó tudásmenedzsment támogatása

Főbb folyamatok:

 • Szolgáltatás átadás/támogatás ;
 • Szolgáltatások változáskezelés támogatás;
  • Szolgáltatás       érvényesítés      és      tesztelés támogatás;
  • Szolgáltatás értékelés támogatás;
  • Szolgáltatás tudásmenedzsment támogatás.
   • Egy szolgáltatás vonatkozó átadási lépéseket bizonyító információk lekérdezése.
 

 

SZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDTETÉSE

 

4.    Szolgáltatás működtetése

Célja a szolgáltatások zavartalan működtetési körülményeit biztosító funkciók és folyamatok támogatása.

Főbb folyamatok és funkciók:

 • Egy tetszőlegesen szolgáltatás eseményeinek

és incidenseinek lekérdezése.

 • Egy     kiválasztott      probléma     kezelésének végigkövetése.

 

 

Kötelezően teljesítendő követelmény

Az ellenőrzés módszere

 

 • Esemény menedzsment támogatása;
 • Incidens menedzsment támogatása;
 • Kérés, kérdés menedzsment támogatása;
 • Probléma menedzsment támogatása;
 • Jogosultság menedzsment támogatása;
  • Szolgáltatás            üzemeltetési           funkciók támogatása;
  • Alkalmazás,         bevezetés        menedzsment

támogatása;

 • Szolgáltatás                  üzemeltetés                 és projektmenedzsment támogatása;
 • Üzemeltetési kockázatkezelés támogatása;

 

 

5.    Folyamatos fejlesztés támogatás

Célja a környezeti, technológia, ügyféligény változásoknak való megfelelés érdekében teendő fejlesztések feltárásának és megvalósulásának támogatása.

A megoldás tegye lehetővé:

 • A szolgáltatás-mérés támogatását;
 • A folyamatos fejlesztés támogatását.
  • Egy      kiválasztott       szolgáltatás       kapcsán felmerült fejlesztési igények bemutatása.
 Egy kis ízelítő referenciáinkból...

A Webshopnekem süti (cookie) kezelési szabályzatát frissítettük. Sütiket a nagyobb felhasználói élmény érdekében, személyre szabott reklámok megjelenítéséhez és statisztikai adatok gyűjtése céljából használunk. Az elfogadom gombra kattintva engedélyezi a sütik használatát. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a sütiket, itt talál segítséget a beállításokhoz.